İnkılaplar Konu Testi

Performans

Çalışkan Üye
Üye
Katılım
26 Ocak 2007
Mesajlar
522
Puanları
48
Konum
TÜRKİYE
TEST 1
1. İtilaf Devletleri Mudanya Ateşkesi’ne TBMM Hükümetini tek başına çağırırken Lozan Barış Görüşmelerine TBMM Hükümeti’nin yanında İstanbul Hükümeti’ni de çağırmış, böylece iki taraf arasındaki görüş ayrılığından
faydalanmayı amaçlamıştır.
TBMM böyle bir durumun gerçekleşmesini önlemek için,
I. Teşkilat-ı Esasi kanunu’nu ilan etme
II. Saltanatı kaldırma
III. Güçler birliği ilkesini kabul etme
uygulamalarından hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

2. Saltanatın kaldırılmasından sonra Osmanlı padişahı VI. Mehmed Vahdettin İngilizlere sığındı. TBMM bu olay üzerine İngiltere’nin, Vahdettin’in şahsında halifelik kurumunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasına engel olmak için Osmanlı ailesinden olan Abdülmecid Efendi’yi Halife olarak seçti.
Sadece bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) TBMM Halifeliğin bütün dinsel yetkilerini üzerine almıştır.
B) Halifelerin göreve gelme şeklinde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.
C) TBMM ile İngiltere arasında karşılıklı menfaate dayalı ilişkiler kurulmuştur.
D) İngiltere, Halifeliğin kaldırılması konusunda TBMM’ye destek olmuştur.

3. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilerek Mustafa Kemal’in de Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle birlikte yeni Türk devletinde,
I. Teşkilat-î Esasî Kanunu’nun kabul edilmesi
II. Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesi
III. Yeni Türk devletinin siyasal rejiminin belirlenmesi
Sonuçlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

4. “29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in bir rejim biçimi olmasının yanı sıra, altyapısı eskilere dayanan ve adım adım gelinen yeni bir yönetim biçimi olduğu da söylenebilir.”
Bu görüşe aşağıdakilerden hangisi doğrudan bir kanıt oluşturmaz?
A) Sivas Kongresi’nde manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesi
B) Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” Görüşünün yer alması
C) Erzurum Kongresi’nde, “Ulusal güçleri etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.” kararının alınması
D) Ulusal egemenliği esas alan TBMM’nin açılması


5. Bakanların tek tek mecliste oylama yoluyla belirlendiği meclis hükümeti modelinden Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmesi,
I. Hükümeti, meclisin denetiminden uzak tutmak
II. Güçler birliğine dayalı olan anlayışı sürekli hale getirme
III. Hükümetin daha çabuk oluşturulup uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlama
amaçlarından hangilerine dayandırılabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

6. 1924 Anayasası’nda yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na bırakılmış, yargının bağımsızlığı ilkesi de ön plana çıkarılmıştır.
Böyle bir uygulama ile,
I. “Güçler ayrılığı” ilkesine kademeli olarak geçme
II. Meclisin yetkilerini ortadan kaldırma
III. Yönetim anlayışında demokratik esaslara dayanma
Amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

7. Yeni Türk Devleti’nde,
I. Yabancılara verilen ayrıcalıkları sona erdirme
II. Laik devlet düzenine geçme
III. İnanç özgürlüğünü serbest kılma
durumlarından hangilerinin gerçekleştirilmesine halifeliğin kaldırılması gibi bir şarta bağlıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

8. “Halifelik ümmet yapısının özelliklerini bünyesinde taşıyan bir otorite olup, teokratik anlayışa dayalı bir örgütlenme yapısını ön plana çıkarmıştır.”
Bu görüşten hareketle Cumhuriyet döneminde halifeliğe son verilmesi,
I. Yeni rejimin temellerini güçlendirme
II. Laik anlayışı egemen kılma
III. Ulusal devlet yapısını ön plana çıkarma
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
A)Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III

9. Cumhuriyet’in ilanından sonra eski düzen yanlılarının Halifenin etrafında toplanması ve propagandalara başlaması yeni kurulmaya çalışılan devlet düzenini tehdit ediyor, yapılacak yeniliklerin önünde de ciddi bir engel oluşturuyordu.
Bu bilgiden hareketle halifeliğin kaldırılması,
I. Yeniliklerin gerçekleştirilmesi için elverişli bir ortamın oluşması
II. Saltanatın kaldırılmasına uygun bir zemin hazırlanması
III. Laik devlet düzenine geçilmesi için olumlu bir adımın daha atılması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

10. Teokratik devlet düzeninin en önemli uzantılarından biri olan halifelik kurumunun, Cumhuriyet düzeninde yaşatılması imkansızdır.
Sadece bu bilgiden hareketle Halifeliğin kaldırılması,
I. Milliyetçilik
II. Laiklik
III.Devletçilik
Anlayışlarından hangilerinin ön plana çıkmasında etkili olmuştur?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

11. 19 Aralık 1924’te askerlik görevini yürütenlerin milletvekili olamayacağına dair bir kanun çıkartılmıştır.
Bu durum,
I. Emir-komuta zincirinde aksaklıklar yaşanmasını engellemek
II. Orduyu her konuda yapılacak yenilik hareketlerinde öncü hale getirmek
III. Orduyu, politik çekişmelerden uzak tutmak
Gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

12. I. TBMM’de askerlik ve milletvekilliği görevleri tek kişide toplanabilirken, II. TBMM döneminde bu uygulamadan vazgeçilmiştir.
II. TBMM’nin bu düzenlemeyle,
I. Çağdaş bir devlet kurmak
II. Ordu ile siyaseti birbirinden ayırmak
III. Güçler birliği ilkesini hayata geçirmek
Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik hareket ettiği savunulamaz?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

13. 1924 Anayasası’nda yer alan,
I. Türk Devleti’nin yönetim şekli cumhuriyettir.
II. Yargı hakkı, ulus adına bağımsız mahkemeler aracılığıyla kullanılır.
III. Devletin dini İslam’dır.
maddelerinden hangilerinin “laik devlet” anlayışı ile bağdaştığı söylenemez?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

14. Mustafa Kemal, yapılacak inkılapları belli bir program içerisinde yürütmek için 9 EYLÜL 1923’TE Halk Fıkrası’nı kurmuştur.
Bu bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili,
I. Ülkede tek partili düzeni egemen kılmak istemiştir.
II. Yeni rejimin temel yapısını belli bir disipline dayandırmak istemiştir.
III. Çok partili yaşama geçme çalışmalarına hiçbir zaman yer vermemiştir.
Yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

15. Türk Kurtuluş Savaşı’ndan başarıyla çıkan Mustafa Kemal’in yapacağı yenilikleri programlı bir biçime getirmek ve kendisi gibi düşünenleri bir çatı altında toplamak için,
I. I. TBMM’yi açma
II. Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın kurulmasını sağlama
III. Halk Fıkrası’nı kurma
Girişimlerinden hangilerine yöneldiği söylenebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

16. I. TBMM’nin açılması
II.Saltanatın kaldırılması
III. Lozan Antlaşması’nın imzalanması
IV. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesi ile doğrudan ilgilidir?
A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) III ve IV

17. Yeni Türk Devleti’nde görülen,
-Saltanata son verilmesi
-Cumhuriyetin ilan edilmesi
-Halifeliğin kaldırılması
gelişmeleri dikkate alındığında,
I. Tek bir hanedanlığın egemenliği yerine milletin egemenliği benimsenmiştir.
II. Laik devlet olma yolunda önemli kazanımlar sağlanmıştır.
III. Ulusal iradenin ön plana çıkması için çalışılmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

TEST-2

1. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir süre daha “tek partili” yönetim anlayışının devam ettirilmesi,
I. Tek elden yönetimi en iyi yönetim olarak görme
II. İnkılapların tam olarak yerleşmesini sağlama
III. Halkın belli bir siyasi olgunluğa erişmesini bekleme
gerekçelerinden hangilleriyle açıklanabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

2. “Ulusal egemenlik, demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden biridir.”
Buna göre,
I. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
II. Hükümet yetkilerinin meclis yetkilerinin üzerinde olması
III. Milletvekilliğinin süresinin sınırsız olması
uygulamalarından hangilerinin bu yargıya uygun olduğu söylenemez?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III

3. Atatürk döneminde 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyeti Fıkrası “Partimiz, dini inançlara saygılıdır.” Parolasıyla hareket etmiştir.
Sadece bu bilgiden hareketle Cumhuriyet Türkiye’si ile ilgili,
I. Siyasal yaşamda farklı görüşler de yer bulunmuştur.
II.Din, siyasete alet edilmek istenmiştir.
III. Siyasette kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III

4. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası “Partimiz dini inançlara saygılıdır.” Anlayışını benimsemiş, ayrıca ekonomide de “Liberalizm” ilkesini kabul etmiştir.
Bu bilgide Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası’nın Atatürk’ün,
I. Laiklik
II. Devletçilik
III. Cumhuriyetçilik
İlkelerinden hangilerine uygun politikalar izlemediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III

5. Medreselerin de kapatılmasının ardından “Din elden gidiyor” sloganıyla ortaya çıkan Şeyh Sait İsyanı’na gizlice de olsa İngiltere destek vermiştir.
Böyle bir durumun yaşanması,
I. İngiltere’nin, Musul’a yönelik amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’nin iç işlerine karışması
II.Yeni Türk Devleti’nin laikliği yerleştirme konusunda çalışmalar yapması
III.TBMM’nin mandaterliği kabul etme yönünde çalışmalar yapması
Nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

6. Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı’nın,
I. Dinsel nitelikte olma
II. Rejim karşıtı olma
III. Laiklik ilkesine karşı olma
özelliklerinden hangileriyle benzerlik taşıdığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

7. Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın kurulmasını bizzat Mustafa Kemal teşvik etmiştir.
Bu bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili,
I. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesini istemiştir.
II. Demokrasinin önemli bir koşulu olan muhalefeti yaratmaya çalışmıştır.
III. Güçler birliği ilkesine ön plana geçirmeye çalışmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III
8. Cumhuriyet Dönemi’nde;
- Dünyada yaşanan ekonomik bunalımlarının etkilerini ortadan kaldırma
- Hükümetin denetlenmesini sağlama
- Çok partili hayata geçişi gerçekleştirme
amaçları doğrultusunda 12 Ağustos 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Farklı görüşlerin meclis çatısı altında toplanması istenmiştir.
B) Yürütme gücü üzerinde denetim sağlamak istenmiştir.
C) Muhalefetin güçlenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
D) Dünyada yaşanan ekonomik bulanım Türkiye’yi de olumsuz etkilemiştir.

9. I. Halifeliğin kaldırılması
II. Ordunun siyasetten ayrılması
III. Çok partili yaşama geçme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin “ümmet anlayışına” geçişe hız kazandırdığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

10. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası’nın kapatılmasından sonra Mustafa Kemal’e muhalif olan grup bir yandan rejim aleyhinde çalışmalara devam ederken, bir yandan da Mustafa Kemal’e suikast düzenlemek için planlamalar yapmaya başlamıştır.
Bu durum göz önüne alındığında,
I. Çok partili hayata geçiş denemeleri başarılı olamamıştır.
II. Yenilik hareketleri bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştır.
III. Ulusal egemenlik anlayışından tamamıyla vazgeçilmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

11. Atatürk Dönemi’nde iç politikada yaşanan,
I. Anayasal düzene geçilmesi
II. Ekonomide Devletçilik ilkesinin uygulanması
III. Çok partili yaşama geçilmesi
Gelişmelerinden hangilerinde başarısızlıklar yaşandığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

12. “Demokrasi farklı yapı ve düşüncede olan insanlara örgütlenme olanağı verir.”
Bu görüş ile Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanan,
I. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
III. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması
Gelişmelerinden hangilerinin çeliştiği ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

13. Cumhuriyet’in ilanından sonra yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:
- 17 Kasım 1924’te açılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1925’te çıkan Şeyh Sait İsyanı sonucunda
kapatılmıştır.
-12 Ağustos 1930’da açılan Serbest Cumhuriyet Fırkası, rejim karşıtlarının toplandığı bir merkez
durumuna gelince 17 Kasım 1930’da kapatılmıştır.
Bu bilgilerden hareketle Cumhuriyet’in ilanından sonra yaşanan süreç ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Demokratik ortam hiçbir zaman istismar edilmemiştir.
B) Demokratik olgunluk çok kısa sürede tamamlanmış ve başarıyla hayata geçirilebilmiştir.
C) Halk Fırkası’na alternatif olacak bir parti kurulmasına asla izin verilmemiştir.
D) Atatürk döneminde kurulan muhalefet partileri uzun ömürlü olamamıştır.


14. Yeni Türk devletinde çok partili sisteme geçiş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması,
I. Muhalefet anlayışının iktidar partisine değil de rejime yönelik olması
II. Rejime karşı olan bazı çevrelerin muhalefet partilerinde kendilerine ortam bulması
III. Halkın tamamının iktidar partisini desteklemesi
Durumlarından hangileriyle açıklanamaz?
A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

15. Yeni Türk devletinin ilk anayasası sayılan Teşkilat-ı Esasi’nin
I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
II. Yürütme gücü ve yasama yetkisi TBMM’ye aittir.
III. Meclis başkanı, bakanlar kurulunun da doğal başkanıdır.
Maddelerinden hangilerinin ”olağanüstü bir süreci” yansıttığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

16. Cumhuriyet Dönemi’nde görülen,
I. Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası’nın kapatılması
II. Takrir-i Sükun Yasası’nın çıkarılması
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun hazırlanması
Gelişmelerinden hangileri “ yeni rejimi korumak için demokraside ödün vermek” zorunda kalındığının göstergesidir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

17. Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanan,
-Şeyh Sait Ayaklanması
- Mustafa Kemal’e suikast girişimi
- Menemen Olayı
gelişmeleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)İnkılapların gerçekleşmesini geciktirmiştir.
B) Laik düzene karşı olanların gerçekleştirdiği olaylardır.
C) Cumhuriyet rejimine karşı çıkarılmış hareketlerdir.
D) Çok partili hayata geçiş bir süreliğine engellenmiştir.


18. İzmir’de kendisine yönelik suikast girişiminin ardından bir açıklama yapan Mustafa Kemal, “Ben şahsen intikamdan hoşlanan bir adam değilim. İş mahkemeye aktarılmıştır. Bunun sonucunu beklemek lazımdır. B u işe karışmaya hakkım yoktur.” Demiştir.
Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili,
I. Devlet sorununu kişisel soruna dönüştürmekten kaçındığı
II. Demokratikleşme sürecini askıya aldığı
III. Bu girişimi iç politika malzemesi yapacağı
IV. Yargı gücünü herşeyin üzerinde tuttuğu
çıkarımlarından hangilerinin doğruluğundan söz edilebilir ?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III
[hide]
TEST 1 TEST 2
1- D 1- D
2- D 2- C
3- B 3- A
4- C 4- D
5- C 5- A
6- D 6- A
7- C 7- D
8- C 8- D
9- A 9- D
10- D 10- C
11- C 11- A
12- A 12- C
13- D 13- C
14- B 14- D
15- D 15- D
16- C 16- D
17- D 17- B
18- A [/hide]
 
Üst