Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

İnkılap Tarihi Soruları

'8. Sınıf Karma Testler' forumunda sevimli tarafından 9 Mayıs 2007 tarihinde açılan konu

 1. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  İNKILAP SORULARI
  1-Atatürk’ün bütün başarılarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  a-İleri görüşlülüğü b-Yaratıcı zihniyet
  c-Türk Milletine olan güveni d-Zekası

  2-Osmanlı devletinin dağılmasını hızlandıran en önmeli etken aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Fransız ihtilalı b-Coğrafi keşlifler
  c-Rönesans d-Reform

  3-Temsil heyeti ilk defa nerede oluşturulmuştur?
  a-Amasya tamiminde b- Sivas Kongresinde
  c-erzuurm kongresinde d-Alaşehir kongresinde

  4-Amasya tamimi ile yeni kurulacak devletin rejimide açıklanmıştır.Aşağıdakilerden hnagisi yeni kurulacak devletin rejimidir?
  a-Tek partiye dayanan Cumhuriyet b-Padişah ve Halifenin yer aldığı teokratik bir devlet
  c-Meşrutiyetle yönetilen bir devlet d-Demokratik esaslara dayanan bir devlet

  5-Aşağıdakilerden hangisi Sivas kongresinin sonuçlarından biri sayılamaz?
  a-Manda ve himaye kabul edilemez b-Ya istiklal ya ölüm parolası kabul edilmiştir.
  c-İstanbul hükümeti ile ilişkiler geliştirilmiştir. d-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

  6-Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesinden sonra Ankara’nın önemi artmıştır.Bunu aşağıdakilerden hnagisi en iyi şekilde açıklamaktadır?
  a-Önemli mimari eserler yapılmıştır. b-Milli mücadelenin merkezi olmuştur
  c-İstanbul hükümeti ile ilişkiler geliştirilmiştir. d-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür

  7-Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli ile milli sınırlar olarak kabul edilmiştir?
  a-Türkler’in çoğunlukta olduğu bölgeler b-İtilaf devletlerinin belirlediği sınırlar
  c-Mondros Mütareke’sinin belirlediği sınırlar d-İçinde hiçbir yabancının bulunmadığı sınırlar

  8-Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde bekledikleri kararları alamayan itilaf devletleri Misak-ı Milliye tepki gösterdiler.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılamaz
  a-Ali Rıza hükümetine baskı yapmışlardır. b-Salih Paşa hükümetine baskı yapmışlardır.
  c-Mebuslar Meclisine baskı yapmışlardır d-Yeni Meclisin Ankara’da toplanmasını istememişlerdir.

  9-T.B.M.M.sinin açılması ile Kurtuluş Savaşı nın yeni bir dönmemi başlamıştır.Aşağıdaki hangi kurumun görevi Meclisin açılması ile sona ermiştir?
  a-Kuvay-i Milliye b-Kuvay-i İnzibatiye
  c-Temsil heyeti d-Osmanlı Hüükümeti

  10-T.B.M.M.aldığı kararlar gereğince Padişah ve Halifenin durumu da belirlenmiştir.Aşağıdakilerden hagisi bu kararı göstermektedir?
  a-Padişah-Halifenin durumu meclisin düzenleyeceği kanun esaslarına göre belirlenecektir.
  b-Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olacaktır.
  c-T.B.M.M.halife Padişaha bağlı kalacaktır.
  d-Yapılacak işlerde ondan fetva alınacaktır.

  11-Damat Ferit ile Mustafa Kemal arasındaki mücadeleler Kurtuluş savaşı boyunca devam etmiştir.Bu mücadelenin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Damat Ferit’in Mustafa Kemal’i çekememesi
  b-Damat Ferit’i İngilizlerin kışkırtması
  c-Mustafa Kemal’in başkan olmak istemesi
  d-Kurtuluşu farklı yönlerde görmesi

  12-Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunun ispatıdır?
  a-Azınlıklara çok geniş imkanlar verilmesi
  b-Parlementonun onayından geçmesi
  c-Türk milletine yaşama hakkı tanımaması
  d-İstanbul hükümeti tarafından imzalanması

  13-Aşağıdakilerden hangisi düzenli orduya geçişin sebeplerinden biri sayılamaz?
  a-Kesin zafere ulaşmak b-İç ayaklanmaları önlemek
  c-Çok partili demokratik düzene geçmek d-Düşman ilerleyişini durdurmak

  14-Aşağıdakilerden hangisi düzenli ordunun batı cephesinde kazandığı ilk zaferdir?
  a-Dumlupınar b-Sakarya c-2.İnönü d-1.İnönü

  15-T.B.M.M. kurulduktan sonra önemli başarılar kazanmış ve antlaşmalar imzalamıştır.Aşağıdakilerden hangisi ilk siyasi antlaşmadır?
  a-Moskova b-Gümrü c-Kars d-Ankara

  16-Aşağıdakilerden hangisi Türk Ordusunun yenilgi aldığı muharebelerdendir?
  a-Sakarya b-2.İnönü c-Kütahya Eskişehir d-dumlupınar

  17-Aşağıdakilerden hangisi 1.İnönü zaferinin sonuçlarından biri değildir.
  a-Düzenli ordunun morali yükselmiştir
  b-T.B.M.M.ve Mustafa Kemal’e güven artmıştır.
  c-İtilaf devletleri T.B.M.M.ni Londra Konferansına davet ettiler.
  d-Fransa ile Ankara antlaşması imzalanmıştır.

  18-Fransızlarla yapılan Ankara antlaşması kurtuluş savaşının önmeli bir adımıdır.Aşağıdakilerden hangisi bu natalaşmanın getirdiği yararlardan değildir?
  a-İtilaf devletleri arasaında parçalanma olmuştur
  b-Bugünkü Suriye sınırı belirlenmiştir.
  c-İşgal altındaki Türk topraklarının bir bölümü kurtarılmıştır.
  d-Güneydeki birlikler batıya kaydırılmıştır

  19-Mustafa Kemal “Hattı Müdafaa yoktur Sathı Müdafaa vardır.O satıh Vatanın tamamıdır.”emrini aşağıdaki hangi muharebede vermiştir.
  a-Sakarya b-Büyük taarruz c-Çanakkale d-2.İnönü

  20-Sovyet Rusya ile 13 ekim 1921 de Kars antlaşması imzalanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu natlaşmanın yararlarından biri değildir?
  a-Doğu cephesi kapanmıştır b-Sovyet Rusya Ermeni isteklerinden vazgeçmiştir
  c-Sovyetler İtilaf devletlerinden ayrılmıştıur d-Sovyet sınırı çizilmiştir

  21-1.İnönü muharebesinden sonra toplanan Londra konferansı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a-Osmanlı temsilcileri ile T.B.M.m.üyeleri birbirine düşmüştür
  b-T.B.M.M. konferansa İtalya aracılığı ile davet edilmiştir.
  c- İtilaf devletleri ile T.B.M.M.ve Osmanlı delegeleri arasında yapılmıştır
  d-Türk delegeleri Bekir Sami Bey başkanlığında konferansa katıldı

  22-Eskişehir ve Kütahya yenilgisinden sonra Mustafa Kemal’in emriyle ordu Sakarya’nın doğusuna çekilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bunu zorunlu hale getiren nedenlerden biri değildir?
  a-Zaman kazanma isteği b-Mustafa Kemal’in Baş Komutan olma isteği
  c-Türk ordusunun kayıp vermesi d-Ordunun ihtiyaçlarını karşılama isteği

  23-Yani Türk devleti 20 ocak 1921 de Anayasa sını kabul ederek kuruluşunu tamamlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu anayasaya ihtilalci bir özellik kazandırır?
  a-Muhalefetsiz bir meclis kabul edilmesi
  b-Meclis başkanının aynı zamanda başkanlık yapması
  c-Yasama-Yürütme ve yargı gücünün bir elde toplanması
  d-Vataan ihanet kanununu çıkarması

  24-İstanbul hükümeti Kurtuluş savaşını sürdürmek istemesine karşılık T.B:M.M.de bir takım tedbirler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılamaz?
  a-Düzenli orduya geçilmiştir b-Takriri Sükün kanunu çıkarılmıştır
  c-İstiklal Mahkemesi kurulmuştur d-hıyaneti Vataniye kanunu çıkarılmıştır.

  25-Osmanlı Devleti tarih boyunca kendisine zarar veren kapitülasyonları 1.dünya savaşına girerken kaldırmıştır.aşağıdakilerden hangiisyasi belgede daha ağır bir biçimde kabule zorlanmıştır?
  a-Mondros mütarekesi b-Paris barış görüşmesi
  c-Wilson İlkeleri d-Sevr Barış antlaşması

  26- Aşağıdakilerden hangisi II. Balkan savaşının nedenidir?
  a) Rusya’nın kışkırtması
  b) 1. Balkan savaşında alınan yerleri paylaşmakta Balkan uluslarının anlaşmazlığa düşmesi
  c) Osmanlı devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi

  27- Osmanlı devletinin 2. balkan savaşından sonra Yunanistan ve Bulgaristan ile imzaladığı antlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Atina – İstanbul
  b) Bükreş – İstanbul
  c) Atina – Bükreş
  d) Londra – Bükreş

  28- Osmanlı Devletinin Midye – Enez sınırının batısındaki topraklarının elden çıkmasının kararlaştırıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Berlin Antlaşması
  b) Bükreş Antlaşması
  c) Londra Antlaşması
  d) Atina Antlaşması
  29- Balkan savaşları sırasında bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bulgaristan
  b) Sırbistan
  c) Yunanistan
  d) Arnavutluk

  30- Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp savaşının nedenlerinden birisidir?
  a) 31 Mart ayaklanmasının başlaması
  b) Balkan savaşının başlaması
  c) İtalyanların sömürgeleşme çabası
  d) Rusya’nın kışkırtması

  31- Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı kazandığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Trablusgarp Savaşı
  b) Kurtuluş Savaşı
  c) Balkan Savaşları
  d) 1. Dünya Savaşı

  32- Balkan uluslarının aşağıdaki hangi devlete saldırısı II. Balkan savaşını başlatmıştır?
  a) Bulgaristan
  b) Sırbistan
  c) Osmanlı Devleti
  d) Romanya

  33- Trablusgarp savaşının Türkler açısından en önemli sonucu ne olmuştur?
  a) İtalya’nın ekonomik yönden güçlenmesi
  b) Sömürgecilik yarışının hızlanması
  c) Osmanlının Kuzey Afrika’daki varlığının sona ermesi
  d) Osmanlı ordusunun kayıplar vermesi

  34- Almanya ve İtalya’nın sanayileşmede gecikmesinin nedeni nedir?
  a) Siyasi birliklerini geç kurmuş olmaları
  b) Hammadde kaynaklarının yetersiz oluşu
  c) Atlas okyanusu kıyılarında olmaması
  d) Askeri bakımdan zayıf olmaları

  35- Trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
  a) Uşi Antlaşması
  b) Atina Antlaşması
  c) İstanbul Antlaşması
  d) Roma Antlaşması

  36- Rusya’nın Balkanlardaki faailiyetleri Osmanlı İmp dışında hangi Avrupa devletini rahatsız etmiştir?
  a) Fransa
  b) İngiltere
  c) Avusturya – Macaristan
  d) İspanya
  37- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Trablusgarp’ın Osmanlılar elinden çıkmasını kolaylaştırmıştır?
  a) Milliyetçilik akımı
  b) İtalya’nın birliğinin bozulması
  c) Balkan savaşları
  d) Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
  38- M. Kemal askerlik yaşamının ilk başarılarını aşağıdaki savaşlardan hangisiyle kazanmıştır?
  a) Balkanlar’da
  b) Trablusgarp’ta
  c) Çanakkale’de
  d) Kafkasya’da

  39- Panislavizm politikası aşağıdaki devletlerden özellikle hangisini rahatsız etmiştir?
  a) Almanya
  b) Osmanlı Devleti
  c) Avusturya – Macaristan
  d) İtalya

  40- Rusya ile İngiltere arasında imzalanan Reval antlaşmasının ilk etikisi aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?
  a) Trablusgarp savaşı
  b) 1. Dünya Savaşı
  c) Balkan Savaşları
  d) II. Meşrutiyetin İlanı

  41- Trablusgarp Savaşı sonunda Osmanlılar Yunan işgaline engel olmak için aşağıdakilerden hangisini İtalya’ya bıraktılar?
  a) Oniki Ada
  b) Girit
  c) Arnavutluk
  d) Makedonya

  42- Aşağıdakilerden hangisi Balkan savaşları sonunda Osmanlıların kaybettikleri yerlerden birisi değildir?
  a) Ege Adaları
  b) Mora
  c) Makedonya
  d) Batı Trakya


  43-Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
  A-Fransa B-Rusya C-İngiltere D-Almanya

  44-Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sömürge imparatorluğu kuran devletlerden biri değildir?
  A-İngiltere B-Osmanlı Devleti C-Fransa D-Rusya

  45-Osmanlı Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A-Milliyetçilik fikirleri B-Rusya’nın Panislavizm politikası
  C-Kapititülasyonlar D-Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı saldırılar

  46-Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını temsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-İttihat ve Terakki Cemiyeti B-Düyun-u Umumiye
  C-Kapitülasyonlar D-Kanunuesasi

  47-2.Meşrutiyet’in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Meclis-i Mebusan B-İttihat ve Terakki Cemiyeti
  C-Düyun-ı Umumiye D-Hareket Ordusu

  48-Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak’ın üyelerinden biridir?
  A-Rusya B-Fransa C-A.B.D D-Almanya

  49-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
  A-Fransız-Alman düşmanlığı
  B-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
  C- Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
  D- İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

  50-Osmanlı Devleti Birinci dünya savaşında aşağıdaki devletlerin hangisinin yanında savaşa girmiştir?
  A-Rusya B-İngiltere C-Almanya D-İtalya

  51-Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
  B-Üçlü İttifak’ın kurulması
  C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
  D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi

  52-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biridir?
  A-Kırım B-İran C-Trablusgarp D-Irak

  53-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşlarından biri değildir?
  A-İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım yapma düşünceleri
  B-Osmanlı Devleti’nin,Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye çalışması
  C-İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma düşüncesi
  D-Balkan devletlerinin İttifak Devletleri ile işbirliği yapması düşüncesi

  54-Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?
  A-Uşi B-Berlin C-Ayastefanos D-Versay

  55-Osmanlı Devleti,Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
  A-Nöyyi B-Sevr C-Trianon D-Versay

  56-Birinci Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Rusya’da ihtilal çıkması
  B-İtalya’nın İtilaf Devletleri’ne katılması
  C-ABD’nin İtilaf Devletleri!nin yanında savaşa girmesi
  D-İtilaf Devletleri’nin Çanakkale savaşlarında yenilmesi

  57-Mısır(Süveyş) Cephesi’nin açılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek
  B-Fransa’nın Doğu Akdeniz’e yerleşmesini önlemek
  C-Arapların isyanını bastırmak
  D-Halifeliği güçlendirmek
   
 2. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  İnkılap Tarihi Test I

  İNKILAP TARİHİ TEST - I

  1. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?
  A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay
  C) Kâzım Karabekir D) Aii Fuat Cebesoy
  2. Türkiye Büyük Millet Medisi, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşallik" rütbesi vermiştir?
  A) l. inönü B) II. İnönü
  C) Sakarya D) Başkomutanlık

  3. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerle yapılan Gûmrü Barış Antlaşmasının (3 Aralık 1920} önemi ve sonuçlan arasında sayılamaz?

  A) TBMM'nin ilk askeri zaferidir
  B) Doğu cephesi kapanmıştır
  C) TBMM'nin ilk siyasal başarısıdır
  D) Doğu sınırımız son şeklini almıştır

  4. l. San - Remo Konferansı
  II. l. Lozan Kanferansı
  III. II. Lozan Konferansı
  IV. Londra Konferansı
  V. Paris Konferansı
  itilaf devtetteri, yukandaki uluslararası toplantılardan hangi ikisine TBMM'nin yanışına istanbul hükümetini de davet etmişlerdir?
  A) l-II B) II-III C)I-V D) II - IV

  5. Aşağıdakilerden hangisi l. inönü Savaşının kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkların başladığını kanıtlar?
  A) Paris Barış konferansının toplanması
  B) Moskova Antlaşmasının imzalanması
  C) San Remo Konferansının toplanması
  D) Şurayı Saltanatın toplanması

  6. Türk Ordusu'nun henüz taarruz gücüne sahip olmadığı ilk kez nerede anlaşılmıştır?
  A) Sakarya Savaşı sırasında Polatlı yakınlarında
  B) II. İnönü Savaşı'ndan sonra Aslıhanlarda
  C) Kütahya - Eskişehir savaşları sırasında Sakarya Nehri çevresinde
  D) l. İnönü Savaşı sırasında Kütahya'da

  7. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Savaşı öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz?

  A) Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi
  B) Tekalif-i Milliye emirleri ilân edildi
  C) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi verildi
  D) Saltanat kaldırıldı

  8. Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu bir etkisi olmamıştır?

  A) II. İnönü Savaşı
  B) Eskişehir - Kütahya Savaşları
  C) Sakarya Meydan Savaşı
  D) Büyük Taarruz
  9. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya -Eskişehir savaşlarının sonuçlanndan biri değildir?
  A) Hükümet Merkezi'nin Kayseri'ye taşınması düşüncesinin ortaya çıkması
  B) Yunan Ordusu'nun Ankara'yı alabileceği ümidine kapılması
  C) Mustafa Kemal Paşa'ya karşı muhalefetin artması
  D) işgalci devletlerin TBMM'ne barış önerisinde bulunması

  10. Fransa'nın işgal ettiği Anadolu topraklannı boşalmaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  A) l. İnönü Zaferinin
  B) II. İnönü Zaferinin
  C) Sakarya Zaferinin
  D) Büyük Taarruzun
  CEVAP ANAHTARI1.C 2.C 3.D 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.D 10.C
   
 3. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  Test I


  8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI

  1-) Bir ülkede bağımsızlık ve milli egemenlik ilkelerinin tam olarak uygulanması öncelikle aşağıdakilerin hangisinin gelişimini sağlar?
  A) Meşrutiyetin
  B) Demokrasinin
  C) Monarşinin
  D) İnkılapçılığın
  2-) Osmanlı toplumunu bir bütün olarak gören “Osmanlıcılık” fikir akımı, devletin kurtuluşunu eşit vatandaşlık ve meşruti yönetime geçmekte görmüştür.
  Buna göre Osmanlıcılık fikrinin ortaya atılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kaybedilen toprakları geri almak
  B-) Azınlık ayaklanmalarını desteklemem
  C-) Devleti çöküşten kurtarmak
  D-) İslam birliğini gerçekleştirmek,
  4-) Trablusgarb ve Balkan Savaşları sürecinde Osmanlı Devleti;

  I. Trablusgarp’ı ve Oniki Ada’yı kaybetmiştir.,
  II. İç siyasi çekişmeler ve hükümet bunalımları yaşamıştır.
  III. Dış politiakada iyice yalnızlaşmışlardır.
  IV. Ordudaki subayların siyasi çalışmaları iyice artmıştır.
  Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?
  A-) Osmanlı Devleti ulusal egemenlik yönetimine geçmiştir.
  B-) Subaylar iç politikada etkili bir duruma gelmiştir.
  C-) Osmanlı sınırları daralmıştır.
  D-) Osmanlı otoritesi çöküntüye uğramıştır.
  5-) I.Dünya Savaşı’nın nedenlerini devletlerarası bloklaşmalarda aramak gerekir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?
  A-) İtalya’nın Almanya ile ittifak kurması
  B-) Rusya’nın İngiltere ve Fransa ile güçbirliği yapması
  C-) Avrupa devletlerinin ittifak ve itilaf gruplarını oluşturması
  D-) Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlığa düşmesi
  6-) Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa girmesi, I. Dünya Savaşı üzerinde
  aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmuştur?
  A-) Almanya’nın ekonomik yükünün hafiflemesine
  B-) Savaşın daha geniş bir alana yayılmasına
  C-) İtalya’nın savaştan çekilmesine
  D-) Dünya siyasi dengelerinin bozulmasına
  7-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
  *Osmanlı ordusu terhis edilecek,
  *Orduya ait silahlar, İtilaf Devletleri’nin emrine verilecek.
  *Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecek
  *İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
  Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?
  A-) İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir.
  B-) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
  C-) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir.
  D-) Osmanlı ailesinin hükümranlığa sona ermiştir.
  :cool: Misak-ı Milli belgesinde kapitilasyonların kesinlikle kaldırılması gerektiğinin vurgulanmasına bakarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
  A-) Ulusal egemenliğin
  B-) Mandater yönetimin
  C-) Ulusal bağımsızlığın
  D-) Hilafetin Kaldırılmasının
  9-) Amasya Genelgesi’nde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:
  I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  III. Milletin haklarını savunmak için milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.
  Genelgenin bu maddelerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisine daha çok ulaşılabilir?
  A-) Padişaha karşı ayaklanmaya çağırma
  B-) İstanbul Hükümeti’nin istifasını istemesi
  C-) Devletin çöküntü içinde olduğunu vurgulama
  D-) Milleti mücadeleye çağırma
  10-) Sivas Kongresi’ne katılan delegeleri, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Redd-i İlhak Cemiyetleri ve Belediye Başkanları aracılığı ile seçilmiş olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  A-) Osmanlı Devleti’nin yıkıldığını
  B-) Çalışmalarının halka maledildiğini
  C-) Yerel direnişlere geçildiğini
  D-) TBMM’nin işlerlik kazandığını
   
 4. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  Test II

  8.SINIFLAR T.C. İNKILAP TARİHİ SORULARI

  1.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sömürgeciliğe yeni bir hız ve yaygınlık kazandırmıştır?
  A.Coğrafi Keşifler B.Sanayi İnkılabı C.Pusulanın Geliştirilmesi D.Fransız İhtilali

  2.XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni sömürgeleştirmek için çalışan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A.Almanya B.Fransa C.Rusya D.İngiltere

  3.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. yüzyılda görülen gelişmeler arasında yer almaz? A.İlk kez Avrupa'dan borç alınması B.Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması C.Milliyetçi ayaklanmaların yaygınlaşması D.Türk milliyetçiliği fikrinin gelişmesi

  4.İngiltere ve Rusya 'nın Reval Görüşmesi'nde Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için anlaşmalarının aşağıdakilerden hangisini hızlandırdığı söylenebilir? A.İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasını B.31 Mart Ayaklanması'nın başlamasını C.II. Meşrutiyet'in ilan edilmesini D.Trablus garp Savaşı' nen çıkmasını

  5.I.Trablusgarp ve Bingazi eyaletleri İtalya' ya verilecek II.İtalya Oniki Adayı bir süre elinde tutacak Uşi Antlaşması'nın yukarıdaki maddelerine bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A.Osmanlı Devleti 'nin mali çöküntü içinde olduğu B.Ege Denizi 'nde Türk egemenliğinin sarsıldığı C.İtalya 'nen Akdeniz ' de önemli bir güç olduğu D.Kuzey Afrika 'daki Türk varlığının sona erdiği

  6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde I. Balkan Savaşı sırasında meydana gelen siyasi gelişmelerden biridir?
  A.31 Mart Vak’ası’nın başlaması.
  B.Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi.
  C.Bulgarların Osmanlı Devleti’nden ayrılması.
  D.Avusturya’nın Bosna-Hersek’i alması.

  7.Balkan Savaşları aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtaramayacağını ortaya koymuştur?
  A.Ümmetçilik. B-Türkçülük
  C-Osmanlıcılık D-Batıcılık.

  8.Aşağıdaki devletlerin hangisi I.Dünya Savaşı sırasında taraf değiştirerek Üçlü İtilaf’a katılmıştır?
  A.Rusya B.İtalya C.Avusturya D.Sırbistan

  9.19.yy.da Osmanlı Devleti'nin çöküşünü önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında yer almaz?
  a.Tanzimat Fermanı B.Sened-i İttifak
  C.Kanun-ı Esasi D.Islahat Fermanı

  10.Avrupa’da ilk büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?
  A.Fransa B.İngiltere C.Almanya D.Rusya
   
 5. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  İnkılap Tarihi Soruları

  İNKILAP TARİHİ
  (8.SINIF)
  1) Aşağıdakilerden hangisi, Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından biri değil¬dir?
  A) Türk ordusu zafer kazandı.
  B) İstanbul'a yönelen tehlike önlendi.
  C) Binlerce insan yaşamım yitirdi.
  D) İngiltere savaştan çekildi.

  2) Önce İttifak Devletleri arasında yer alan İtalya'nın savaş başladıktan sonra ta¬raf değiştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) kendisine Anadolu'da toprak vadedilmesi
  B) İngiltere'den çekinmesi
  C) kaybettiği yerleri geri alma düşüncesi
  D) Almanya'nın güçsüz olduğuna inanması

  3-)I.Dünya Savaşının en önemli nedeni ham madde ve Pazar arayışından kaynaklanan devletler arası rekabettir.
  Buna göre I. Dünya Savaşının nedeni aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur?
  a-)Haçlı Seferleri b-)Sanayi Devrimi
  b-)Fransız İhtilali d-)Balkan Savaşları

  4)Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşının sonuçlarından değildir?
  A)Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
  B)İmparatorlukların yıkılarak, yerine yeni devletlerin kurulması
  C)Devletlerin yönetim şekillerinde değişmeler olması
  D)Almanya nın ikiye ayrılması

  5)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasını zorunlu kılan nedenlerden biridir?
  A)İki Alman savaş gemisinin Osmanlılara sığınması
  B)Satın alınan gemilerin Rus limanlarını bombalaması
  C)Avusturya veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
  D)Almanyanın Fransa ya saldırması

  6) I.Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, Ege adalarını, Doğu ve Batı Trakya ile Makedonya'yı kaybetmiştir.
  Bu durum, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki-erden hangisinin göstergesidir?
  A)Anadolu'ya göçler yaşandığının
  B) Haçlı Birliğinin oluştuğunun
  C) Siyasî haritasının değiştiğinin
  D) Azınlık haklarını genişlettiğinin

  7) Osmanlı Devletinin dağılmasını hızlandıran en önemli etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  A) Coğrafi Keşifler B) Fransız ihtilali C) Reform D) Rönesans

  8) İngilizler Paris Barış Konferansı ‘ nda ( 18 ocak 1919 ) Yunanlılara Batı Anadolu’yu
  verdiler. Bu durumda aşağıdaki devletlerin hangisi en çok etkilenmiştir ?
  A-Fransa b. Rusya, c. İtalya d. Almanya

  9)Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin amacı Türk milletinin haklarını dünya kamuoyuna Basın-yayın yoluyla
  duyurmak ve milli güçleri birleştirmektir?
  A)Kilikyalılar Cemiyeti B)İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  C)Milli Kongre Cemiyeti D)Trakya Paşaeli Cemiyeti

  10-) Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerle ilgili değildir ?
  a) İşgallere karşı kurulmuşlardır.
  b) Bölgesel faaliyet göstermiştir.
  c) Azınlıkların bölücü çalışmalarına karşı durmuşlardır.
  d) Mandayı desteklemişlerdir.

  11) Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir benim fikirlerimi duygularımı anlıyorsanız
  hissediyorsanız bu kafidir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir ?
  a. görüşlerine evrensel boyut kazandırılmasını
  b. Yaşam biçimine her yönü ile uyulmasını
  c. İlke ve inkılaplarını yaşatılmasını
  d. Ülkedeki birlik ve beraberliğin korunmasını

  12)Misaki Milli kararları nerede kabul edilmiştir?
  A)Sivas kongresinde
  b)Amasya görüşmesinde
  c)Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  d)Erzurum kongresinde


  13-)Amasya Genelge’nde yer alan “Vatanın bütünlüğü Milletin İstikbali tehlikededir”hükmü Kurtuluş savaşının
  neyini açıklamaktadır?
  a-)Gerekçesini b-)Amacını c-)Seyrini d-)Özelliğini

  14)İtilaf Devletlerinin İstanbul u işgal etmelerine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sivas Kongresinin ilanı
  B)Amasya görüşmelerinin yapılması
  C)Anadolu da ayaklanmaların başlaması
  D)Misakı Millinin kabul edilmesi

  15. Erzurum Kongresinde alınan aşağıdaki karar¬lardan hangisi ulusal egemenlik fikrine aykırıdır?
  A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz.
  B) Manda ve himaye kabul edilemez.
  C) Azınlıklara ayrıcalık verilemez
  D) Ulusal kuvvetler padişah ve halifeyi de içinde olduğu durumdan kurtaracaktır.
  16)Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Hükûmeti'nin tutumunu ifade etmektedir?
  A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı
  tehlikededir.
  B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu
  yerine getirememektedir.
  C) Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı
  kurtaracaktır.
  D) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanmalıdır.


  17. Kuva-yi Milliye birlikleri düzenli ordunun olmadığı
  bölgelerde, Fransız ve Yunan işgallerine karşı or¬
  taya çıktı.
  Buna göre, Kuva-yi Milliye için aşağıdakiler-den hangisine ulaşılabilir?
  A) Düzenli ordu disiplinine sahiptir.
  B) İşgallere tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  C) Saltanata son vermiştir.
  D) İtilâf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanmasını sağlamıştır.

  18-Lozan Antlaşmasında istediğimiz gibi çözümlenemeyen konular hangileridir?
  a-)Yabancı okullar ve azınlıklar konusu
  b-)Sınırlar ve azınlıklar konusu
  c-)Boğazlar ve Musul-Irak sınırı konusu
  d-)Kapitülasyonlar ve Suriye sınırı


  19- Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
  a) Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması imzalanmıştır.
  b) Düzenli orduya Türk Halkının güveni artmış, orduya asker alımı hızlanmıştır.
  c) Fransızlar Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır.
  d) İtilaf devletleri TBMM’yi Londra Konferansına davet etmiştir.

  20)Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?
  a)Fevzi Çakmak b)Rauf Orbay c)Kazım Karabekir d)Ali Fuat Cebesoy

  21) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerden değildir?
  A)Kıyafette Değişiklik
  B)Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik
  C)Soyadı Kanunu
  D)Yeni Türk Harflerinin Kabulü

  22- aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılaplardan biridir?
  A)Harf inkılabı
  B)Cumhuriyetin ilanı
  C)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  D)Medreselerin kaldırılması

  23)Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Patkına katılmamıştır?
  a)İran
  b)Irak
  c)Afganistan
  d)Suriye

  24)Şeyh Sait Olayı türkiye nin aşağıdaki hangi sorununun çözümünü engellemiştir?
  A)Musul Sorunu B)Yabancı okullar sorunu C)Hatayın anavatana katılması D)Boğazların egemenliği

  25- Atatürk’ün ekonomik alandaki görüşlerini belirttiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik
  C) Devletçilik D) İnkılapçılık
   
 6. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  Test I

  T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

  1- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti b) Mavri Mira
  c)Kilikyalılar Cemiyeti d)Pontus Rum Cemiyeti

  2- “Mustafa Kemal’in kendinden sonra ........................ ve ........................ isimlerinde iki kardeşi daha doğdu.”
  Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde M. Kemal’in kız kardeşlerinin isimleri doğru olarak verilmiştir?
  a) Makbule – Necmiye b) Necmiye – Naciye c) Makbule – Naciye d) Makbule – Zübeyde

  3- Çanakkale Savaşları’nda M. Kemal, 19. tümen komutanlığı, Arıburnu kuvvetleri komutanlığı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale Ruhu Millî Mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.
  Yukarıdaki bilgilere göre Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır.
  b) M. Kemal’in askerî dehasını bütün dünyaya göstermiştir.
  c) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı bir süreliğine de sona ermiştir.
  d) Bağımsızlık mücadelesinin başlamasına etkili olmuştur.

  4- Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup, kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır?
  a) Kanal b) Makedonya
  c) Çanakkale d) Kafkas

  5- Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu fikirlerden hangisi imparatorlukların yıkılmasına zemin hazırlamıştır.
  a) Hürriyetçi b) Milliyetçi c) Eşitlik d) Laiklik

  6- TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?
  a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.
  b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.
  c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.
  d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .
  7- Atatürk’ün bir çok alanda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir?
  a)Eğitimciliğini b)Çok Yönlülüğünü c)Rehberliğini d)İdareciliğini

  8-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
  a-Fransız-Alman düşmanlığı
  b-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
  c-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
  d-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

  9- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?
  a-Uşi b-Berlin c-Ayastefanos d-Versay

  10- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu
  a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.
  b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.
  c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.
  d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazilik ünvânı verdi.


  Doğru cevaplar: 1-D, 2-C, 3-D, 4-B, 5-B, 6-A, 7-B, 8-D, 9-D, 10-B
   
 7. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,454
  Alınan Beğeniler:
  2,142
  Ödül Puanları:
  113
  Test I

  :-[
   
 8. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  Sorular

  SORULAR

  1. Doğu Trakya Hangi olayla savaş yapmadan kurtarılmıştır?
  a) Lozan Barış Antlaşması
  b) Gümrü Barış Antlaşması
  c) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  d) Ankara Antlaşması

  2. Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesin olarak belirlenmiştir?
  a) Moskova Antlaşması
  b) Gümrü Barış Antlaşması
  c) Kars Antlaşması
  d) Lozan Barış Antlaşması

  3. Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki hangi antlaşma ile sona ermiştir?
  a) Uşi Antlaşması
  b) Londra Antlaşması
  c) Karlofça Antlaşması
  d) Mudanya Antlaşması

  4. “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.”emrini Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta vermiştir?
  a) Çanakkale Savaşı
  b) Sakarya Savaşı
  c) Büyük Taarruz
  d) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  5. Aşağıdaki olaylardan hangisi Sakarya Savaşı sonunda gerçekleşmemiştir?
  a) Mustafa Kemal Paşaya Gazilik ve Mareşallik unvanları verildi.
  b) Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.
  c) Londra Konferansı toplandı.
  d) İtalyanlar Anadolu’yu terk etti.

  6. 1.Dünya Savaşının en önemli cephesi hangisidir?
  a) Kafkas Cephesi
  b) Mısır Cephesi
  c) Kanal Harekatı
  d) Çanakkale Cephesi

  7. Osmanlı Devleti TBMM’nin hukuki varlığını hangi olay sonucunda tanımıştır?
  a) Londra Konferansı
  b) Amasya Genelgesi
  c) Amasya Görüşmesi
  d) TBMM’nin açılması

  8. Açık olarak belirtilmemekle beraber yeni kurulan devletin yönetim biçiminin cumhuriyet olacağı ilk kez nerede ifade edilmiştir?
  a) Amasya Genelgesi
  b) Erzurum Kongresi
  c) Sivas Kongresi
  d) TBMM’nin açılması

  9. Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir?
  a) Sakarya Savaşı
  b) Büyük Taarruz
  c) Eskişehir – Kütahya savaşları
  d) 1.İnönü Savaşı

  10. Sivas Kongresinin toplanmasına nerede karar verilmiştir?
  a) Amasya Görüşmesi
  b) Amasya Genelgesi
  c) Erzurum Kongresi
  d) TBMM’nin açılması
   
 9. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  İnkılap Tarihi Soruları

  8.SINIFLAR T.C TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

  1)Sevr Antlaşmasına göre “Arabistan ve Irak “ aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?
  a)Fransa b)İtalya c)İngiltere d)Rusya

  2)Halifelik aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında Osmanlı Devletine geçmiştir?
  a) Kanuni Sultan Süleyman b)Fatih Sultan Mehmet c)Yavuz Sultan Selim d)II.Beyazıt

  3)Batı cephesinde Kurtuluş Savaşının kaderini tayin eden savaşlar aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?
  a) Yunanistan b)İngiltere c)Fransa d)İtalya

  4) I-Saltanatın kaldırılması
  II-Halifeliğin kaldırılması
  III-Medeni kanunun kabulü
  IV-Yeni Türk harflerinin kabulü
  Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  a) I-III-II-IV b) II-III-IV-I c) III-IV-I-II d) I-II-III-IV

  5) Misak-ı Milli’yi ilk olarak kabul eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İngiltere b) Rusya c)Fransa d)İtalya

  6) Türk Ordusunun son savunma savaşıdır.Bu savaştan önce Mustafa Kemal’e TBMM Başkomutanlık görevini vermiştir. Bu savaşın adı nedir?
  a)I.İnönü Savaşı b) II.İnönü Savaşı c) Sakarya Savaşı d) Büyük Taaruz Savaşı

  7) Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından değildir?
  a) Kars Antlaşması yapılmıştır
  b) Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevi verildi
  c) Ankara Antlaşması yapılmıştır
  d) Ordumuza halkımızın güveni artmıştır

  8) İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kurtarılmıştır?
  a) Montrö Sözleşmesi b)Ankara Antlaşması c)Londra Konfereansı d) Mudanya Ateşkes antlaşması

  9) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barışı ve sonrasında sorun olmamıştır)
  a)Kapütülasyonlar b) Boğazlar c)Hatay d)Musul

  10) Aşağıdakilerden hangisi eğitim sistemimizi planlanması ve uygulanmasında gözetilmesi gereken esaslardan değildir?
  a)Öğretim birliğinin sağlanması
  b)Öğretimin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması
  c)Eğitimde fikir ve hareketin birlikte yürütülmesi
  d)Eğitim ve öğretimde merkeziyetçi bir yapının oluşturulması


  CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-C 3-A 4-D 5-B 6- C 7-B 8-D 9- A 10- D
   
 10. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  İnkılap Tarihi Soruları

  8. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK


  1.Aşagidakilerin hangisi Türk milletinin bir özelligi degildir?
  a)çalışkanlık b)doğruluk b) çevreyi sevme d) yardımseverlik

  2.Aşagidakilerden hangisi milleti oluşturan ögelerden degildir?
  a)dil birliği b)din birliği b)tarih birliği d)kültür birliği

  3. Mustafa Kemal Samsun’a giderken amacı neydi?
  a) Türk milletini bilinçlendirip, bir amaç etrafında toplamak, b) 9. Ordu müfettişligi görevini yerine getirmek,
  c) Temsil Heyeti’ni oluşturmak, d) Sivas Kongresi’ni düzenlemek

  4. Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu ?
  a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.
  b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.
  c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.
  d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik ünvanı verdi.

  5. Sivas Kongresi’nin amacı neydi?
  a) Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı korumak b) Temsil Heyetini oluşturmak
  c) Cumhuriyeti ilan etmek. d)Vatanın bağımsızlığının nasıl sağlanabileceğini görüşüp, kararlar almak.

  6.TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?
  a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.
  b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.
  c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.
  d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .

  7.Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak Aşagidakilerden hangisi doğrudur?
  a)İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın belirlendiği antlaşmadır.
  b)Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize geçiyordu.
  c)Bu antlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiş oldu.
  d)Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır.

  8.Sevr Antlaşması’nın amacı neydi?
  a)Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,
  b)Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,
  c)Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek,
  d)Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı.

  9.Güney Cephesinde Antepliler kimlerle savaşmıştır?
  a)Yunanlılara karşı b)Fransızlara karşı c)İngilizlere karşı d)İtalyanlara karşı

  10.Aşagidakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?
  a)TBMM Hükümeti gücünü artırdı, Türk halkının morali yükseldi.
  b)Zaferden sonra İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlediler.
  c)Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapıldı.
  d)İngilizlerle Mudanya Antlaşması yapıldı.

  11. Aşagidakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?
  a)Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiş oldu.
  b)Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı verildi.
  c)Sovyetler Birliği ile Kars Antlaşması yapıldı.
  d)Fransızlarla ise Ankara Antlaşması yapıldı.

  12.Mudanya Ateşkes Atlaşması’nın sonucu nedir?
  a)Osmanlı Devleti sona erdi. b)Türk halkının azim ve kararlılığı arttı.
  c)Yunanlılar yurdumuzu terk etmeye mecbur kaldılar. d)İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.

  13. Aşagidakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının kararlarından değildir?
  a)Yunanistan Savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verdi.
  b)Doğu sınırımız tamamen kesinleştirildi.
  c)Suriye sınırı Ankara Antlaşmasındaki şekliyle kabul edildi.
  d)Meriç Irmağı sınır olmak üzere Doğu Trakya Türkiye’ye bırakıldı.
   
 11. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  İnkılap Tarihi Test I

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8


  1. Sanayi İnkılâbı hangi olayla başladığı kabul edilmektedir?

  A) Telefonun bulunması
  B) Buharlı makinenin bulunması
  C) Radyonun bulunması
  D) Tüfeğin icadı

  2. Hangi maddenin enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanılması Sanayi İnkılabında yeni bir dönem açmıştır ?

  A) Kömür B) Petrol C) Odun D) Doğalgaz

  3. Sanayi Devrimi sonrası en çok sömürgeye sahip ülke hangisidir ?

  A) Almanya B) Fransa C) İtalya D) İngiltere

  4. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının doğurduğu sonuçlardan değildir ?

  A) Hammaddeye duyulan ihtiyacın artması
  B) Yeni Pazar bulma sorunun ortaya çıkması
  C) Büyük sanayi tesisleri ortaya çıkması
  D) İmparatorlukların yaygınlaşmaya başlaması


  5. I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’da ki topraklarımız Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır ?
  A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Almanya

  6. Hangisi üçlü ittifak Devletleri arasında yer almaz ?
  A) İtalya B) Hollanda C) Almanya D) Avusturya


  7.Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına, hangi devlete savaş ilan etmesi sonucu resmen girmiştir ?
  A) Rusya B) İtalya C) İngiltere D)Fransa

  8. Doğu cephesinde kaybedilen topraklarımız hangi komutan tarafından Ruslardan geri alınmıştır ?

  A) Mareşal Fevzi Çakmak
  B) Kazım Karabekir
  C) İsmet İnönü
  D) Mustafa Kemal


  9. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferinin sonuçlarından değildir ?

  A) Rusya’da Çarlık yönetiminin devrilmesi
  B) Milli Mücadele ruhunun oluşması
  C) Mustafa Kemal’in yaratıcı komutan olarak tanınması
  D) İtalyanların 12 Ada’dan çekilmesi

  10. Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında ilk kurşunu atan gazetecimiz kimdir?

  A) Hasan Basri B) Hasan Fethi C) Hasan Tahsin D) Uzun Hasan  11. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşı sırasında kurulan Zararlı Cemiyetler arasında yer almaktadır?

  A) Kilikyalılar Cemiyeti
  B) Trakya Paşaeli Cemiyeti
  C) Mavri Mira
  D) Reddi İlhak


  1B 2A 3D 4D 5C 6B 7A 8B 9D 10C 11C
   
 12. meminto

  meminto Üye Üye

  Katılım:
  25 Mart 2007
  Mesaj:
  16
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  İnkılap Tarihi Soruları

  :-X
   
 13. nur başak

  nur başak Misafir Ziyaretçi

 14. ethem01

  ethem01 Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  4 Eylül 2007
  Mesaj:
  788
  Alınan Beğeniler:
  1
  Ödül Puanları:
  18
 15. forsurvive

  forsurvive Yeni Üye Üye

  Katılım:
  9 Eylül 2007
  Mesaj:
  4
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
 16. epon

  epon Üye Üye

  Katılım:
  13 Mart 2007
  Mesaj:
  8
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  İnkılap Tarihi Soruları

  ::)
   
 17. epon

  epon Üye Üye

  Katılım:
  13 Mart 2007
  Mesaj:
  8
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  İnkılap Tarihi Soruları

  :-X
   
 18. sosyalci1028

  sosyalci1028 Üye Üye

  Katılım:
  11 Eylül 2007
  Mesaj:
  37
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
 19. y_cakir61

  y_cakir61 Yeni Üye Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  2
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  İnkılap Tarihi Soruları

  :-X
   
 20. osmaniyeli1998

  osmaniyeli1998 Selam arkadaşlarım Üye

  Katılım:
  9 Nisan 2007
  Mesaj:
  80
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  İnkılap Tarihi Soruları

  :-X
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş