1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 24 Aralık 2008

'İdari Dökümanlar ve Mevzuat' forumunda erkanisanmaz tarafından 24 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,761
  Alınan Beğeniler:
  5,356
  Ödül Puanları:
  113
     
       24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA
   
  Resmî  Gazete
   
  Sayı :  27090
     YÖNETMELİK
                 Millî Eğitim Bakanlığından:
  MİLLÎ EĞİTİM  BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
                 MADDE  1 – 27/8/2003  tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer  alan “625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu” ibaresi, “5580 sayılı Özel  Öğretim Kurumları Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.
                MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde  değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (bb) ve (cc) bentleri eklenmiştir.
                “e) Ders ve Etkinliklere Katılım:  Öğrencilerin derslerde; soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını  doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi  isteyerek zamanında yapma ve benzeri çabalarıyla ders etkinliklerine katkıda  bulunmalarını,”
                “s) Sınavlar: Öğrencilerin, öğretim  programlarında yer alan kazanımlardan edinilenler ile öğrenme eksikliklerini  belirlemek için değişik ölçme araçlarıyla yapılan ölçmeyi,” 
                “bb)  E-okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda öğrenci ve yönetimle  ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı  sistemi,”
                “cc)  Kayıt Alanı: Öğrenci yerleştirme komisyonunca, ilköğretim kurumlarının  çevresindeki ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgilerine göre öğrenci  kaydına esas olarak belirlenen alanı”
                MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
                “Normal öğretim yapan okullarda  yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 60 dakika süre verilmesi esastır. Ancak,  bu süre, valiliklerce okul ve çevrenin şartlarına göre de düzenlenebilir. Yatılı  ilköğretim bölge okullarında etüt için günde iki ders saati  ayrılır.”
               MADDE  4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
               “MADDE  14 – İlköğretim kurumlarında yeni  kayıtlar, Haziran ayının ilk iş gününde başlar.”
               MADDE  5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
               “MADDE  16 – Öğrencilerin, ulusal adres veri  tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri  esastır.
                Öğrencilerin, yerleştirilecekleri  okulları belirlemek üzere Nisan ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün  görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim  bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen  öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur.
                Gerek görülmesi hâlinde görüşleri  alınmak üzere kayıt alanı belirlenecek okul müdürü, ilgili yerleşim biriminin  belediye başkanı, köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının  yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.
                Komisyon, il/ilçe merkezlerindeki  okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak  kayıt alanlarını belirler, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenmek üzere okul  müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sağlar.”
               MADDE  6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “MADDE 17 – İlköğretim okullarının birinci sınıflarına  kayıt-kabul işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
                a) Kayıtlar, ulusal adres veri  tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme  komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki okula e-okul sistemi üzerinden  yapılır.
                b) Yabancı uyruklu olup Türk  vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların  kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır. 
                c) Okul yönetimi, öğrenim çağında  olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun  ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus ve  vatandaşlık müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin  edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden  yapar.
                ç) Nüfusa gerçek yaşından büyük  veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince  velilerinden istenir. Veli üç ay içinde bu işleri yapmadığı veya girişimde  bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne  bildirilir.
                d) Zorunlu öğrenim çağında olup  herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların kayıtları, tespit  edildiklerinde yapılır. Okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın birinci  sınıfa kaydedilir. Bu durumdaki öğrencilerin zorunlu öğrenim çağını doldurmaları  hâlinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. 
                e) Zorunlu öğrenim çağına gelmiş  olup özel eğitim tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış olanların da  kaydı ilköğretim okullarına yapılır.
                f) Fiziki kapasitesi dolmayan  okullara, kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde başvuru  olması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci  alınır.
                g) Şehit ve muharip gazi çocukları  ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, durumlarını  belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine  bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.
                ğ) Özel ilköğretim kurumlarında  kayıt, kabul ve nakillerle ilgili iş ve işlemler, özel öğretim kurumları  mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.”
                MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.
               “MADDE  18 – Okullar arası nakiller aşağıdaki  şekilde yapılır;
                a) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin  16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki  şartları taşıyan öğrencinin naklini öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul  ortamında gerçekleştirir.
                b) İkinci dönemde nakiller, dönem  başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar  doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil  yapılmaz.
                c) İller arası nakillerde en çok  beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.
                ç) Okula naklen gelen ve giden  öğrencilerin listesi, e-okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında  saklanır.
                d) Taşımalı ilköğretim kapsamına  alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden taşıma  merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen  kaydedilirler.
                e) Öğrencisinin tamamı taşınan  okullarda, elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter, dosya, kayıtlar  ve resmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim okuluna teslim edilerek saklanır ve  okuldaki taşınır malların listesi, millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak  bildirilir.
                f) Üniversiteler bünyesinde güzel  sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında meslek derslerinden sınıf  tekrarına kalan öğrencilerin, meslek dersleri dışındaki derslerden başarılı  olmaları hâlinde başka bir ilköğretim okulunun bir üst sınıfına nakilleri  yapılır.
                g) Şehit ve muharip gazi çocukları  ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını  belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.” 
               MADDE  8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra  eklenmiştir.
                “Öğrenim belgesi bulunmayan  öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır, gerektiğinde  rehber öğretmenden de yararlanılır.”
               MADDE  9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                “Öğrenci Gelişim Dosyası 
               MADDE  23 – E-okul sisteminde her öğrenci için  öğrenci gelişim dosyası tutulur. Okul yönetimi ve ilgili öğretmenler dosya  bilgilerinin sisteme zamanında işlenmesinden sorumludur.
                Öğrenci gelişim dosyasına pedagojik  olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.”
               MADDE  10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
               “MADDE  27 – İlköğretim kurumlarında  öğrencilerin okula devamları zorunludur.
                İlköğretim okullarındaki  öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi  bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince  e-okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları,  e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. 
                Yurt dışına giden öğrencilerin yurt  dışı adresi, okul yönetimince e-okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt  dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu  durumdaki öğrencilerin kayıtları, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya  kadar silinmez.”
               MADDE  11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.
                “b) Başarının ölçülmesi ve  değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar  esas alınır.”
               MADDE  12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü  maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
                “Öğretmenler, ölçme ve  değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan  amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve öğrenci  performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.”
                “Sınav, proje ve öğrencinin  performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.  Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul  sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. Puanlar beşlik  sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.”
               MADDE  13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci  maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
                “1, 2 ve 3 üncü sınıflarda  öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje  ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen  gözlemlerine dayalı olarak yapılır.”
                “Öğrencilere, her dönemde bütün  derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı  verilir.”
               MADDE  14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.
                “Seçmeli dersler ile  rehberlik/sosyal etkinlikler notla değerlendirilmez.”
               MADDE  15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
               “MADDE  40 – Öğretmenler; sınavların yapıldığı,  projelerin teslim edildiği ve performans görevinin verilen süre içerisinde  tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on iş günü içinde sonuçları öğrencilere  bildirir. Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve  varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir  öğretim yılı saklanır. Verilen puanlar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne  işlenir. Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra  öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. 
                Öğrencilerin hazırladıkları proje  ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama  ölçekleri de bir yıl saklanır.
                Uygun görülen projeler, öğrencileri  proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde  sergilenebilir.”
               MADDE  16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
               “MADDE  41 – Öğretmenler, her ders için  öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine  zamanında işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden  çıktısı alınan Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol  edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyasında  saklanır.”
               MADDE  17 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci  maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir. 
                “Öğrencilere, e-okul sistemindeki  bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir.”
               MADDE  18 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
               “MADDE  46 – Bir dersin yıl  sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.  Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem  notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması  hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler  tama yükseltilir.
                Öğrencilerden; 
                a) Kurumdan veya geçerli  özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yalnız bir dönem  puan/notu alanların bu puan/notu,
                b) 4-8 inci sınıflarda herhangi bir  dersten iki dönemde de puanı/notu olmayanların yetiştirme kursunda aldığı  puan/notu,
                c) Her iki dönemde de uygulamalı  herhangi bir derste sağlık durumları ve bedensel engelleri nedeniyle sağlık  raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanların, bu dersleri dinleme, izleme ve  sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notlarının  aritmetik ortalaması,
                ç) Uygulamalı herhangi bir dersten  birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin, ikinci dönemde bu  dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek  verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalaması, 
                d) Uygulamalı herhangi bir dersten  ikinci dönemde özrü bulunmayan, birinci dönemde bu derslerin dinleme, izleme ve  sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notunun  aritmetik ortalaması
                o dersin  yıl sonu puan/notu sayılır.”
               MADDE  19 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
               “MADDE  47 – İlköğretimde öğrenci, kendi yaş  grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim,  öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil,  öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının  ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak  değerlendirilir.
                Buna göre;
                a) Öğrencinin ders yılındaki  başarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar,  projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile  öğrencilerden ulaşmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve  başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.
                b) Sınıf seviyesine göre yeterli  başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya branş  öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte  öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir.  Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak  kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor  düzenlenir.
                c) Alınan bütün  önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek  öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1,  2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının  başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8  inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube  öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği  müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber  öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu  Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci  Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili  bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu  karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir.
                Bu kararda, oyların eşitliği  hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış  sayılır.
                ç) Kurul kararıyla sınıf geçen  öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu  Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum  öğrencinin karnesinde de belirtilir.
                d) Birleştirilmiş sınıflarda, 3  üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. 
                e) Kaynaştırma ve özel eğitim  sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı  sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre  yapılır.”
               MADDE  20 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                “Bir Dersin Ağırlığı, Ders Yılı Sonunda  Başarı ve Yıl Sonu Başarı Puanı
               MADDE  48 – İlköğretim kurumlarında bir üst  sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun  aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci  sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.  Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati  sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı  puanıdır.
                Yıl sonu  başarı puanı, notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı puanları toplamının o  derslere ait haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden  sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; e-okul sistemindeki sınıf geçme,  diploma ve öğrenci kayıt defteri bölümünde belirtilir. Yıl  sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır. 
                5/1/1961  tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları  sağlanan öğrenciler ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu  olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puan ve  not almış olanların başarı durumları belirlenirken okula devam eden öğrenciler  gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl  sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir.”
               MADDE  21 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu  maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Sınav sonucu tutanakla tespit  edilir. Bu tutanak, okul yönetimince öğrenci işleri dosyasında saklanır.  Başarılı olanların durumu e-okul sistemine işlenir.”
               MADDE  22 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Öğrenci Durum Belgesi
               MADDE  52 – Öğrenimlerine yurt dışında devam  edecek öğrencilere, velisinin başvurması hâlinde Öğrenci Durum Belgesi (Ek-1/1)  verilir.”
               MADDE  23 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci  maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Diploma, e-okul sistemindeki  kayıtlar esas alınarak düzenlenir. Diploma tarihi, derslerin kesildiği tarihtir.  Her diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diploma  sırasını gösterir numara ile e-okul sistemi tarafından güvenlik numarası  verilir. İlköğretim diplomasını, ilgili müdür yardımcısı ile okul müdürü  imzalar. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise okul müdürünce  görevlendirilen bir öğretmen tarafından imzalanır.”
               MADDE  24 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
                “E-okul sisteminde kaydı  bulunanlardan öğrenim belgesi ve diplomasını kaybedenlere de bu madde hükümleri  çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onaylı belgeler  verilir.”
               MADDE  25 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
                “Öğretmenler, e-okul sisteminde  yetkilendirildikleri bölümlere ait iş ve işlemleri süresi içerisinde  yapar.”
               MADDE  26 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
               “MADDE  70 – Öğretmenler, derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki  kitapların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar. Okulda aynı dersi okutan  birden fazla öğretmenin bulunması hâlinde teknoloji ve tasarım, bilişim  teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik derslikleri, fen ve teknoloji laboratuvarı ile spor salonu gibi yerler amacı doğrultusunda  yapılan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak  kullanılır.”
               MADDE  27 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesine  aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
                “Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı  öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi  verilmez.”
                “Nöbet görevi, ilk ders başlamadan  20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona  erer.”
               MADDE  28 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
               “MADDE  74 – Yatılı öğrencilerin ders saatleri  dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve  çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere  okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer  okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî  eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir. 
                Belletici öğretmen  ihtiyacı;
                a) Öncelikle aynı okulda görevli  istekli öğretmenler arasından,
                b) Okulda istekli öğretmen  bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında  görevli istekli öğretmenler arasından,
                c) Her iki durumda da yeterli  sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun  öğretmenler arasından kura ile,
                yeterli  sayıda görevlendirme yapılarak karşılanır.
                İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim  biriminden uzakta bulunan yatılı ilköğretim bölge okullarının özelliği de  dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri de belletici  öğretmen olarak görevlendirilir.”
               MADDE  29 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Ambar memuru, taşınır mal  mutemetliğini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun  olarak yapar.”
               MADDE  30 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                “Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Memuru
               MADDE  80 – Taşınır mal kayıt ve kontrol  memuru, okulun bütün taşınırlarından sorumludur. Dayanıklı taşınır ve tüketim  maddeleri ile ilgili her türlü işlerin, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine  uygun olarak yürütülmesini sağlar. Ayrıca, müdürün vereceği hizmete yönelik  diğer görevleri de yerine getirir.”
               MADDE  31 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü  maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Öğretmenler kurulu toplantılarında  alınan kararlar, kurulca seçilen iki yazman tarafından bir tutanağa yazılır ve  imzalanır. Toplantıya katılamayanlar tutanakta belirtilir. Toplantıda alınan  kararlar, karar defterine yazılır. Uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar  dâhil tüm yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında  saklanır.”
               MADDE  32 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci  maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya  aşağıdaki “ğ” bendi eklenmiştir.
                “Bu toplantılarda, öğretim  programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları,  laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve  tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı  bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir.  Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir  anlayış oluşturulur.”
                “ğ) Her dönem ortak yapılacak  sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav  tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler  kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine  sunulur.”
               MADDE  33 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Öğrenci Kurulu ve Okul Meclisleri
               MADDE  97 – Öğrenci kurulu, okulun tüm  öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir  başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1-8 inci sınıf  şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula, öğretmenler kurulu  tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder.
                Okul öğrenci kurulu, öğretmenler  kurulu tarafından seçilen öğretmenin veya öğrenci başkanının çağrısı ile  toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün  onayına sunar. Çalışma programında eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma  getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin  düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir.
                Öğrenci meclisi, birleştirilmiş  sınıf uygulaması yapılan okulların dışındaki ilköğretim okullarında kurulur.  Meclis, şube temsilcilerinden oluşur. Meclisin ilk toplantısında üyeler  arasından okul meclisi temsilcisi seçilir. Öğrenci kurul başkanının katıldığı  kurullara bu temsilci de katılır.
                Öğrenci kurulu ve okul meclisleri  seçimleri aynı zamanda yapılabilir.”
               MADDE  34 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                “MADDE 100 – Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan  ilköğretim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında okul  müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere  öğretmenler kurulunda seçilecek üç öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan  oluşturulur. Komisyon çalışmalarının aksamaması için aynı usulle asil üye  sayısınca yedek üye de belirlenir. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi  öğretmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir.
                Müdür yardımcısı bulunmayan  okullarda satın alma komisyonuna müdürün görevlendireceği bir öğretmen başkanlık  eder.
                Okullarda yeterli personelin  bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün  teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek kişilerden satın alma komisyonu  oluşturulur.
                Satın alma komisyonu, 4734 sayılı  Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu  Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Her türlü  harcama, 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun  olarak yapılır. İlgili defterler zamanında tutulur ve belgeler  dosyalanır.
                İlköğretim kurumlarının ana  sınıfları ile ilgili satın alma iş ve işlemleri, satın alma komisyonunca, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre  yürütülür.”
               MADDE  35 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                “Muayene ve Kabul Komisyonu
               MADDE  101 – Okul müdürlüklerince yapılan mal  ve hizmet alımlarında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri göz önünde  bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Bu komisyon, müdür  başyardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının  başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar  memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık personeli ve bir  nöbetçi öğretmenden oluşur. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi  öğretmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir.
                Muayene ve kabul komisyonu  gerektiğinde toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği  hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış  sayılır.
                Bu komisyon, 4735 sayılı Kamu İhale  Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi ile aynı madde uyarınca çıkarılan muayene  ve kabul işlemlerine dair mevzuat hükümlerine göre şartname ve sözleşmeler  uyarınca satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri  çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Yatılı okullarda, satın alınan yiyecek  ve diğer maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da  hazır bulunur.
                Ayrıca, bu komisyon, Taşınır Mal  Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır mal, yarı mamul ve mamul maddeler,  malzemeler, kullanılmayan eşya ile gerecin sayım ve denetlenmesiyle ilgili  işleri yapar.
                Bu komisyonun muayene, kabul ve  sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından  onaylanır.
                 Bu komisyonun oluşturulamadığı okullarda, komisyonun görevini okul  yönetimi ve görevlendirilen öğretmenler birlikte yapar.
                Bu komisyon, ilköğretim  kurumlarında ana sınıfları ile ilgili muayene ve kabul işlemlerini Okul Öncesi  Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre yürütür.”
               MADDE  36 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
               “MADDE  102 – İlköğretim kurumlarında, kurumun  özelliği ve kullandığı teknolojiye göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-14'te  kayıtlı defter, çizelge ve dosyalar bulundurulur. E- okul sisteminde bulunan  sınıf geçme defteri, diploma defteri, taşınır mal listeleri ile not cetvelinin  çıktıları alınarak ilgililerce onaylanır ve saklanır.
                Defterlerde sayfaların birleştiği  yer, okul mührü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa  numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek  onaylanır.
                Okulda tutulması gereken defter,  çizelge ve dosyaların saklanması ve imhası ile ilgili işlemler, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre  yapılır.”
               MADDE  37 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
               “MADDE  104 – Sınıf geçme defterleri, e-okul  sisteminden yıl sonunda çıktısı alınarak ilgili müdür  yardımcısı ile müdür, tek öğretmenli okullarda sadece müdür, müdür yardımcısı  bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendireceği bir öğretmen  tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra saklanır.”
               MADDE  38 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Ayrıca, ilköğretim okullarının tüm  sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
                a) Ulusal ve uluslararası  yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
                b) Çeşitli sosyal, kültürel ve  sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren
                öğrenciler  "Onur Belgesi" (EK–8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili  bölümüne işlenir. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve  karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir.” 
               MADDE  39 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci  maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
                “f) Yaptırımlar, e-okul  sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.”
               MADDE  40 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Okul değiştirme yaptırımı, ilçe  öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun onayından sonra veliler okula  davet edilerek uygulanır. Yaptırım, velilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre  bildirilir ve tebellüğ belgesi dosyasında saklanır.”
               MADDE  41 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
               “MADDE  127 – Öğrenci Davranışlarını  Değerlendirme Kurulu, yaptırıma neden olan davranışları bir daha tekrarlamayan  ve iyi hâlleri görülen öğrencilerin yaptırımlarını ders yılı sonunda yapılacak  toplantıda alacağı kararla ortadan kaldırabilir. Yaptırım kararı kaldırılan  öğrencinin bilgileri, e-okul sisteminin öğrenci bilgileri bölümünden silinir.  Ancak, ders yılı sonunda yaptırımın kaldırılamaması durumunda karar, ileriki  dönem veya ders yılı sonunda da alınabilir.”
               MADDE  42 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü  maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
                “Onur belgesiyle ödüllendirilen  öğrencilerin adları, özel olarak yapılacak bir toplantı veya Bayrak töreninde  kurul üyeleri ve diğer öğretmenlerin önünde öğrencilere duyurulur. Teşekkür,  Takdir, Başarı ve Üstün Başarı Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf  veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere  verilir.”
               MADDE  43 – Aynı Yönetmeliğin 143 üncü maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                “Bağışlar ve Gelirler
               MADDE  143 – Okulun genel işleyişi, eğitim ve  öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan bağışlar, okul-aile birliği ve  köy muhtarlıkları gibi kuruluşlar yoluyla sağlanır ve gerekli harcamalar  yapılır. Bu kuruluşlar aracılığı ile kabul edilen bağışlar ve elde edilen  gelirler ile yapılacak harcamalara ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuata göre  yürütülür.”
               MADDE  44 – Aynı  Yönetmeliğin;
                a) 6 ncı  maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde geçen “güvenirlik” ibaresi  “güvenirlilik”,
                b) 36 ncı  maddesinin beşinci ve altıncı fıkrasında geçen “notla” ibaresi “puanla”; altıncı  fıkrasının “notunun” ibaresi “puanının”,
                c) 61 inci maddesinin ikinci ve 62  nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ayniyat”  ibaresi “taşınır mal”,
                ç) 64 üncü maddesinin dördüncü  fıkrasında geçen “bilgisayar” ibaresi “bilişim  teknolojileri”,
                d) 77 nci  maddesinin birinci fıkrasında geçen “özlük dosyalarını”, ibaresi “personel  dosyalarını”,
                e) 139 uncu maddesinin birici  fıkrasının (c) bendinde geçen “sağlık eğitim merkezlerine” ibaresi, “sağlık  kurum ve kuruluşlarına”,
                f) 147 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “ders”  ibaresi “öğretim”; ikinci fıkrasının (e) bendinde geçen “ünitelerle” ibaresi ise  “öğretim programlarıyla”
                olarak  değiştirilmiştir.”
                MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü  fıkrası, 42 nci maddesinin sonuncu fıkrası ve 146  ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 103, 135 ve 140  ncı maddeleri yürürlükten  kaldırılmıştır.
               MADDE  46 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek–1’den sonra gelmek üzere ekteki “Öğrenci Durum Belgesi Ek–1/1” eklenmiş,  “Ek–14” ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-6/1, Ek-6/2, Ek-6/3 ve Ek-13  yürürlükten kaldırılmıştır.
               MADDE  47 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.
               MADDE  48 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî  Eğitim Bakanı yürütür.
   
   

  “Ek-1/1

  ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ
                                                            (Velisi ile Yurt Dışına Gidecek Öğrenciler  İçin)
   
                                                                                                                                                                                   
  Sayı   : …………
  …/…/20
  Konu : Okulumuzun devamlı öğrencisi olduğu

  OKULUN
  İli                               : …………………………………
  İlçesi                         : …………………………………
  Adı                           : …………………………………
  ÖĞRENCİNİN
  T.C.Kimlik No          : …………………………………
  Okul No                    : …………………………………
  Adı ve Soyadı          : …………………………………
  Baba Adı                  : …………………………………
  Ana Adı                    : …………………………………
  Doğum Yeri ve
  Tarihi                        : …………………………………
   
       
  DERSLER
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  1.  Dönem Notu
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  II.  Dönem Notu
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Yıl  Sonu Başarı Notu
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Ağırlıklı Yıl Sonu Notları
    ……… 4.  Sınıf
    ………… 5.  Sınıf
     ……… 6.  Sınıf
    ………… 7.  Sınıf
     
     
     
     Diğer Bilgiler
     
     
     
     
     
   
                    Yukarıda açık kimliği yazılı ……………………………………………….. okulumuzun …………... sınıfında ……….  numara ile kayıtlı  öğrencisidir.
   
  Bu yazı adı geçen öğrenci velisinin isteği üzerine  verilmiştir.
                                                                                                                                                 
   
   
                                                                                                                                                          Okul Müdürü
                                                                                                                                                  İmza ve Resmî Mühür”
                                                                                                                                                                                    “Ek-14
       
  İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA TUTULACAK  DEFTER ÇİZELGE VE DOSYALAR

     A) Defterler:
  1-Sınıf ders defteri  ve yoklama fişi,
  2-Nöbet  defteri,
  3-Öğretmen  devam-devamsızlık defteri,
  4-Öğretmen ve  personel izin defteri,
  5-Zimmet  defteri,
  6-Sınıf geçme  defteri,
  7-Diploma  defteri,
  8-Öğretmenler  Kurulu karar defteri,
  9-Zümre ve şube  öğretmenler kurulu karar defteri,
  10-Öğrenci  Davranışları Değerlendirme Kurulu Karar Defteri,
  11-Sınıf kitaplık  defteri,
  12-Ana sınıfı karar  defteri,
  13-Ana sınıfı işletme  defteri,
  14-Avans  defteri,
  15-Beslenme ve ambar  defteri,
  16-Ödenek  defteri,
  17-Gelen-giden  evrak kayıt defteri,
  18-Taşınır Mal  Listeleri
  a) Taşınır İşlem  Fişi,
                    b)Taşınır Sayım ve Döküm  Cetveli,
                    c) Sayım  Tutanakları,
                    ç) Harcama Birimi Taşınır  Yönetim Hesabı Cetveli.

     B) Çizelge ve  dosyalar:
  1-Öğretmen Not  Çizelgesi,
  2-Not  cetveli,
  3-Brifing  dosyası,
  4-Personel şahıs  dosyaları,
  5-Aylık, ücret ve  eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,
  6-Harcama evrakı  (asıl ve örnekleri)
  7-Okula gelen ve  giden yazılardosyası (Desimal sisteme  göre)
  8-Gizli yazılar  dosyası,
  9-Sivil savunma  dosyası,
  10-Satın alma işleri  ile ilgili karar dosyası,
  11-Sosyal etkinlikler  dosyası,
  12-Milli bayramlar,  belirli gün ve haftalar dosyası,
  13-Şube, Zümre öğretmenler  ve Öğretmenler  Kurulu toplantı tutanakları dosyası,
  14-Taşımalı eğitim  dosyası,
  15-Veli toplantı  dosyası,
  16-Norm kadro uygulama  dosyası,
  17-Genelge  dosyası,
  18-Teftiş  dosyası.

     C) 5018 sayılı  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Merkezi Yönetim Harcama  Belgeleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim  Bakanlığına Bağlı  Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin gerektirdiği defter, dosya ve belgeler  tutulur.
    Yukarıdaki defter, çizelge ve dosyalar  okulların özelliğine göre tutulur.

   
   
   
 2. seikosha

  seikosha Üye Üye

  Katılım:
  10 Eylül 2007
  Mesaj:
  19
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  paylaşım için teşekkürler
   
 3. ozkanderya22

  ozkanderya22 Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2007
  Mesaj:
  799
  Alınan Beğeniler:
  95
  Ödül Puanları:
  48
  oldukça önemli değişiklikleri kapsıyor. birçok öğretmenin bakması ve incelemesi gerek diye düşünüyorum.
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş