1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Egemenlik Milletindir

'Milli Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Testleri' forumunda Performans tarafından 30 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  1. İtilaf Devletleri son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına izin vermişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri'nin bu davranışının sebeplerinden olamaz?
  A) Meclisi istedikleri gibi yönlendireceklerine inanmaları
  B) Anadolu'daki işgalleri meclise onaylatma düşünceleri
  C) İngilizlerin demokrasiye olan saygıları
  D Hazırlamakta oldukları yeni bir barışı meclise kabul ettirme düşünceleri
  2. Mebusan Meclisi'nce kabul edilen Misak-ı Milli' kararlarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Türk vatanının sınırlarının çizilmesi.
  B) Saltanattan milli egemenliğe geçilmek isten¬mesi
  C) Devletin bağımsızlığının istenmesi
  D) Türk Milleti'nin haklılığını dünyaya ilan etmesi
  3. itilaf Devletleri son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karşı çıkmamışlardır, ancak meclis'in Misak-ı Milli Kararlarını alması üzerine İstan¬bul'u resmen işgal edip meclisi de dağıtmışlardır.
  İtilaf Devletleri'nin bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisine karşı olduklarını gösterir?
  A) Mebusan meclisinin yapısına
  B) Mebusan meclisindeki milletvekillerininin köke¬nine
  C) Milli iradeye
  D) Mustafa Kemal'e
  4. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararları arasında yer almaz?
  A) İstanbul’un güvenliği sağlanırsa boğazlar dün¬ya ticaretine açılabilir.
  B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
  C) Azınlık haklan komşu ülkelerdeki Türklere ve¬rilen haklar kadar olacaktır.
  D) Osmanlı Devleti Düyun-u Umumiye idaresinin kararlarına uyacaktır.
  5. Misak-ı Millî'de aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir karar yoktur?
  A) TBMM'nin açılması
  B) Devletin sınırları
  C) Türkiye'deki azınlıkların durumu
  D) Kapitülasyonlar
  6. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kabul ettiği Mi¬sak-ı Milli kararlarında; "Milli ve ekonomik geliş¬memizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sı¬nırlamalar kaldırılmalıdır" denmiştir.
  Alınan bu kararla öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?
  A) Azınlık haklarına
  B) Kapitülasyonlara
  C) Askeri sınırlamalara
  D) Dış borçlara
  7. Misak-ı Millî'de aşağıdaki bölgelerden hangi¬sinde halk oylaması yapılması istenmemiştir?
  A) Batı Trakya B) Kırım C) Batum D) Kars
  8. TBMM açıldıktan hemen sonra alınan kararlar¬dan birinde "Geçici hükümet başkanı ya da padi¬şah vekili tayin etmek doğru değildir" denmiştir.
  Bu karardan çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meclisin yasama yetkisine sahip olduğu
  B) Hilafet ve saltanatın yok sayıldığı
  C) Meclisin sürekli olacağı
  D) Meclisin padişaha bağlı olacağı
  9. İstanbul’un işgali karşısında Mustafa Kemal tepki¬sini göstermiş ve işgalleri protesto etmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un işgaline karşı Mustafa Kemalin gösterdiği tepkilerden değildir?
  A) Kapitülasyonların kaldırıldığını ilân etmesi
  B) Anadolu'daki itilaf Devletleri subaylarının tu¬tuklanması
  C) İstanbul ile ulaşımı engellemek için Geyve is¬tasyonu ve demiryollarının tahrip edilmesi
  D) İstanbul ile her türlü telefon ve telgraf bağlan¬tısının kesilmesi
  10. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin aldığı ilk kararlardan değildir?
  A) TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur.
  B) Meclis, yasama, yürütme ve yargı yetkisine sahiptir.
  C) Hükümet kurmak mecburidir.
  D) Geçici bir hükümet kurulacaktır.
  11. l. İstanbul'un işgali
  II. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi
  III. Misak-ı Millî'nin ilanı
  IV. TBMM'nin açılması
  Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) l-II-III-IV B) II-III-IV-l C) III-l-II-IV D) II-III-I-IV
  12. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşma¬sı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Antlaşma'nın bazı hükümleri günümüze kadar yürürlükte kalmıştır.
  B) Osmanlı Devleti'ne mali askeri ve siyasi sınır¬lamalar getirmiştir.
  C) Antlaşma Osmanlı Anayasası gereği Mebusan Meclisi'nce onaylanmadığından hukuken geçersiz olmuştur.
  D) Türk vatanı itilaf Devletleri tarafından paylaşıl¬mıştır.
  13. TBMM'nin açılması Anadolu halkı tarafından bü¬yük bir memnuniyetle karşılanmasına rağmen çe¬şitli sebeplerden dolayı TBMM'ye karşı bazı is¬yanlar çıkmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı Kuva-yi Milliyecilerin çıkardığı bir isyandır?
  A) Anzavur isyanı
  B) Çerkez Ethem isyanı
  C) Çopur Musa isyanı
  D) Yozgat Yenihan isyanı
  14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı mey¬dana gelen isyanlardan değildir?
  A) Kuva-yi İnzibatiye İsyanı
  B) Demirci Mehmet Efe isyanı
  C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı
  D) Adapazarı - Düzce - Hendek isyanı
  15. İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanı¬mamakla aşağıdakilerden hangisini yok say¬mıştır?
  A) İstanbul Hükümetini B) Kuva-yi Milliye'yi C) Millî iradeyi D) Azınlık haklarını
  16. İlk TBMM'nin amaçları arasında aşağıdakiler¬den hangisi yer almaz?
  A) Millî birliği gerçekleştirmek
  B) Vatanı işgalden kurtarmak
  C) Millî iradeyi hâkim kılmak
  D) Halifeliği kaldırmak
  17. Aşağıda, Temsil Heyeti ile ilgili verilen bilgiler¬den hangisi yanlıştır?
  A) Temsil Heyeti'nin ilk kez oluşturulması - Erzu¬rum kongresi
  B) Temsil Heyeti'nin tüm vatanı temsil etmesi -Sivas Kongresi
  C) Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafın¬dan tanınması - Amasya Genelgesi
  D) Temsil Heyeti'nin görevinin sona ermesi -TBMM'nin açılması
  18. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı çıka¬rılan ayaklanmaların sebeplerinden değildir?
  A) İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin kışkırtmaları
  B) İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal ve arka¬daşları aleyhine fetva yayınlaması
  C) Bazı Kuva-yi Milliye komutanlarının çıkarlarını kaybetme korkusu
  D) Millî Mücadele liderlerinin halka baskı yapması
  19. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin isyanlara karşı aldığı tedbirlerden değildir?
  A) Tekalif-i Milliye Emirleri ilân edilmiştir.
  B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılmıştır.
  C) istiklâl Mahkemeleri kurulmuştur.
  D) Millî mücadeleyi destekleyici fetvalar yayınlan¬mıştır.
  20. TBMM'ye karşı çıkarılan isyanların sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafere ulaşılması gecikmiştir.
  B) Dış dünyaya karşı etkinlik artmıştır.
  C) Kaynak zayiatına neden olmuştur.
  D) Yunan işgalini kolaylaştırmış işgal süresi uza¬mıştır.
   
 2. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  1) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’e Samsun’a gitmesi için verilen görev değildir?
  a)Samsun ve çevresinde güvenliği sağlama
  b)Halkın elindeki silahı toplama
  c)Yeni devlet kurma
  d)Karışıklık çıkmasını önleme
  2) Aşagidaki ifadelerden hangisi Amasya
  Genelgesi’nin maddelerinden birisi değildir?
  a) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı
  tehlikededir.
  b) Milletin bağımsızlığını , yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır?
  c) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
  d) Osmanlı Devleti’nin vereceği emirlere uymak
  gerekmektedir.
  3) Kurtuluş Savaşının ilk esaslı belgesi olan ve Kurtuluş savaşının amaç gerekçe yönteminin belirlendiği çalışma hangisidir?
  a)Amasya Genelgesi b)Erzurum Kongresi
  c)Sivas Kongresi d)Amasya Görüşmesi
  4) Milli egemenlik ve milli bağımsızlıktan ilk defa hangisinde bahsedilmiştir?
  a)Amasya Genelgesi b)Erzurum Kongresi
  c)Sivas Kongresi d)Misak-Milli
  5) Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu ?
  a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.
  b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.
  c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.
  d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik ünvanı verdi
  6) Aşagidakilerden hangisi Erzurum kongresinde alinan kararlardan degildir?
  a)Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
  b) Milli meclis, hemen toplanmalı ve hükümet
  işleri denetlemelidir?
  c) Vatanın korunmasında Osmanlı Hükümeti’nin
  gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacak.
  d) Sivas’ta milli bir kongre düzenlenecektir.
  7) Erzurum kongresinin önemi hangisidir?
  a)Toplanış amacı bölgesel olmasına karşılık aldığı karalar millidir.
  b)İlk esaslı belgedir
  c)Her yönüyle milli bir kongredir d)Milli sınırlar çizilmiştir.
  8) Doğudaki derneklerin birleştirildiği, ilk kez manda ve himayenin ret edildiği ve M Kemal’in ilk kez sivil birisi olarak katıldığı çalışma hangisidir?
  a)Amasya Genelgesi b)Erzurum Kongresi
  c)Sivas Kongresi d)Misak-Milli
  9) I)Her yönüyle milli bir kongredir. II) Tüm direniş cemiyetleri birleştirilmiştir.
  III) Milli sınırlar ilk defa çizilmiştir IV) Kurtuluş savaşının amaç ve gerekçe belirtilmiştir
  Yukarıdakilerden hangi ikisi Sivas Kongresinin özelliğidir?
  a)1ve II b)II ve III c) I ve IV d) II ve IV
  10) Aşagidakilerden hangisi Sivas Kongresinde alinan kararlardan birisidir?
  a)Milli meclis hemen toplanmalı ve hükümet işleri denetlemelidir.
  b)Milli cemiyetler birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
  c)Her türlü yabancı işgale millet birlikte karşı koyacaktır.
  d)Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez
  11) Tüm direniş cemiyetlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk adı altında birleştirildiği yer neresidir?
  a)Amasya genelgesi b)Erzurum Kongresi c)Sivas Kongresi d)Amasya görüşmesi
  12) Aşağıdakilerden hangisi imzalandığı halde uygulamaya girmemiştir?
  a)Mondros b)Paris Konferansı
  c) San Remo Konferansı d)Sevr
  13) I Erzurum Kongresi II Sivas Kongresi III Amasya Genelgesi IV Amasya Görüşmesi Bu Olayların tarihsel sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
  a)I,II,III,IV b)IV,I,II,III c)III,I,II,IV d)II,III,IV,I
  14) Türk Halkı Urfa, Antep ve Maraş ta hangisi ile mücadele etmiştir?
  a)İngilizlerle b)Fransızlarla
  c)İtalyanlarla d)Kürtlerle
  15) Kurtuluş savaşının amacı hangisidir?
  a)Cumhuriyeti ilan etmek
  b) Hilafet ve saltanatı kaldırmak
  c)Anadolu halkını örgütlemek
  d)Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarmak
  16) Kurtuluş savaşında ilk askeri ve siyasi başarıyı hangisine karşı elde ettik.?
  a)Ermenilere b)İngilizlere
  c)Fransızlara d)İtalyanlara
  17) Sevr anlaşması geçerliliği olamaması yönüyle hangi anlaşmaya benzer?
  a)Berlin b)Ayastefanos c)Uşi d)Mondros
  18) Aşağıdakilerden hangisi Temsil heyetinin Ankara’yı merkez seçme nedeni değildir?
  a)Ankara’nın büyük bir şehir olması
  b)Ulaşımın iyi olması
  c)Haberleşme imkanın iyi olması
  d) İstanbul ve Batı cephesine yakın olması
  19) 20-22 Ekimde M. Kemalin İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Amasya’da gerçekleştirdiği Amasya Görüşmesinin önemi nedir?
  a)İstanbul’un işgaline sebep oldu
  b)İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen tanıdı
  c)Milli sınırlar çizildi.
  d)Milli cemiyetler birleştirildi
  20) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin aldığı en önemli kararlar hangisidir?
  a)Misak-ı Milli b)Kuva-i Milliye
  c)Kanunu Esasi d)Tekalifi Milli
  21) Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)Misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi.
  b) Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra düzenli ordu
  kuruldu.
  c) Misak-ı Milli’nin kabulüyle milli sınırlar çizildi.
  d)Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi
  22) İstanbul’un itilaf devletlerince resmen işgal edilmesine hangisi sebep olmuştur?
  a)Misak-ı Milli Kararları b)Amasya Genelgesi c)Sivas Kongresi d)Erzurum Kongresi
  23) TBMM hangi tarihte açılmıştır?
  a)10 Ağustos 1920 b)19 Mayıs 1919
  c)23 Nisan 1920 d)29 Ekim 1920
  24) TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?
  a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.
  b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.
  c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.
  d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu
  25) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Kuva-i Milliyecilerin çıkardığı isyanlardan değildir?
  a)Çerkez Ethem b)Demirci Mehmet Efe c)Yörük Ali Efe d)Kuva-i İnzibatiye
  26) Hangisi Kuva-i Milliyeden Düzenli orduya geçmenin sebeplerinden değildir?
  a)Kuva- Milliye Düşmanı yurttan atacak güçte değildi
  b)Kuva-i Milliyecilerin ihtiyacını halktan zorla karşılaması
  c)Kuva- i Milliye yenilirken doğudaki düzenli ordunun galip olması
  d)M Kemalin tek lider olmak istemesi
  27) Ermeni Sorunu ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?
  a)1878 Berlin anlaşması b)I. Dünya savaşı c)Mondros d)Sevr
  28) Gümrü Antlaşmasi ile ilgili olarak aşagidakilerden hangisi dogrudur?
  a)İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın belirlendiği antlaşmadır.
  b)Bu antlaşmayla savaşsiz olarak, bogazlarin egemenligi bize geçiyordu.
  c)Bu antlaşmayla dogu sinirimiz kesin olarak belirlenmiş oldu.
  d)Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptigi ilk antlaşmadir.
  29) Hangi itilaf devleti diğerlerine küstüğü için Kurtuluş Savaşında mücadele etmemiştir?
  a)Fransa b)İtalya c)Yunanistan d)İngiltere
  30) Sevr Antlaşmasi’nin amaci neydi?
  a)Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,
  b)Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,
  c)Mondros Ateşkes Antlaşmasiyla başlayan haksiz işgalleri
  Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek,
  d)Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı
  31) 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr anlaşmasının taslağı hangisinde hazırlanmıştır?
  a)Mondros b)Paris Barış Konferansı
  c)San Remo Konferansı d)Londra Konferansı
  32) Misak-ı Milli Kararları hangi tarihte alınmıştır?
  a)23 Nisan 1920 b)16 Mart 1920
  c)28 Ocak 1920 d)10 Ağustos 1920
   
 3. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hemen arka¬sından itilâf devletleri vatanımızı yer yer işgale başladılar.
  İşte bu nedenle, vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kuva-yı Milliye B) Kuva-yı Seyyare
  C) Kuva-yı inzibatiye D) Tekallifi Milliye
  2. Kuva-yı Milliye birlikleri arasında komuta birliği sağlanamaması vatanın kurtarılmasını gecikti¬riyordu. Bundan dolayı TBMM aşağıdaki hangi önlemi almıştır?
  A) Ali Fuat Paşayı Batı cephesi komu¬tanlığına atamak
  B) Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmak
  C) Düzenli bir ordu kurmak
  D) Mitingler yapmak
  3. Mustafa Kemal'e, hem O'nu İstanbul’dan uzaklaştırmak, hem de Samsun ve çevre¬sindeki karışıklıkları önlemek amacıyla aşa¬ğıdaki görevlerden hangisi verilmiştir?
  A) Yıldırım Orduları Komutanlığı
  B) 9. Ordu müfettişliği
  C) Başkomutanlık yetkisi
  D) Hareket Ordusu komutanlığı
  4. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığı¬na kavuşması için yapılan ilk çağrı aşağıdaki¬lerden hangisidir?
  A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmesi
  C) Sivas Kongresi D) Havza Genelgesi
  5. Yunanlılara karşı batıda oluşturulan "Batı Cephesi’nin oluşumu aşağıdakilerden hangi¬sinin sonucunda gerçekleşmiştir?
  A) Balıkesir - Alaşehir Kongreleri
  B) Havza - Amasya Genelgeleri
  C) Erzurum - Sivas Kongreleri
  D) Amasya Genelgesi - Amasya Görüşmesi
  6. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşımız içindeki en önemli yeri; savaşın amaç, gerekçe ve yöntemini belirtmesidir.
  Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşının yöntemi nasıl açıklanmıştır?
  A) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve ka¬rarı kurtaracaktır.
  B) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
  C) Ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.
  D) Ulusun bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü tehlikededir.
  7. işgallere karşı bulundukları yörelerin haklarını koruyan milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldı.
  Eğer bu birleşme yapılmasaydı, Türk ulusu aşağıdaki sonuçların hangisi ile karşılaşabili¬rdi?
  A) Vatan savunması daha kolay yapılabilirdi.
  B) En güçlü cemiyet diğerlerine egemen olurdu.
  C) Yurdumuz, Anadolu Selçuklu Devleti gibi parçalanırdı.
  D) Manda yönetimi ile kurtuluş sağlanırdı.
  8. Tarihçiler, Erzurum Kongresi'nin toplamış açısından yöresel fakat kararları açısından ulu¬sal olduğunu söylerler.
  Kararlarının ulusal olduğu aşağıdaki açıklamaların hangisi ile anlaşılır?
  A) Alınan kararların padişah yönetimini eleştirmesi
  B) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu'yu değil bütün Türkiye'yi kurtarmayı amaçlaması
  C) Alınan kararların işgalci devletlere bildiri özelliği taşıması
  D) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçerli olması
  9. Temsil Kurulu ile İstanbul hükümeti arasındaki ilk uzlaşma nerede olmuştur?
  A) Damat Ferit Paşa'nın görevden ayrılması
  B) Amasya görüşmelerinin yapılması
  C) Sivas Kongresi kararlarının yayınlanması
  D) işgallere karşı yurdun birlikte savunulması
  10. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta millî bir kongrenin toplan¬masına ilk defa nerede kararlaştırılmıştır?
  A) Havza Genelgesinde
  B) Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde
  C) Erzurum Kongresinde
  D) Amasya Genelgesinde
  11. İstanbul hükümeti ile Temsil Kurulu arasında 20 - 22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya görüşmelerinin önemini aşağıdaki hangi seçenek en doğru şekilde açıklar?
  A) Temsil Kurulu gücünü göstermiştir.
  B) İstanbul hükümeti Temsil Kurulunun hukukî varlığını tanımıştır.
  C) Temsil Kurulu, İstanbul hükümetine baskı yapmıştır.
  D) Mustafa Kemal'in tutuklanma emri kaldırılmıştır.
  12. Son Osmanlı Meclisi, Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki kararları vatan sınırlarını belirleyen belge (Misak-ı Milli) olarak kabul etmiştir.
  itilaf devletleri ise bu karar üzerine Osmanlı Meclisini kapatmıştır.
  Osmanlı Meclisi'nin dağıtılıp kapatılması aşağıdaki oluşumlardan hangisini hızlandır¬mıştır?
  A) Kuva-yi Milliye'nin güçlenmesini
  B) TBMM'nin Ankara'da açılmasını
  C) Milli Cemiyetlerin birleşmesini
  D) Kurtuluş Savaşı'nın başlamasını
  13. Misak-ı Milli'ye İtilâf devletlerinin gösterdiği tepki ne olmuştur?
  A) Kararları kabul etmişlerdir.
  B) Kararların geri alınması istenmiştir.
  C) İstanbul resmen işgal edilmiştir.
  D) Mustafa Kemal tutuklanmıştır.
  14. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Ankara'nın daha güvenli olması
  B) Ulaşım ağının yeterli olması
  C) İstanbul'a yakın olması
  D) İstanbul hükümetine bağlı olmadığını gös¬termek
  15. l. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi
  yerini getirememektedir.
  II. Milletin sesini ve haklılığını Dünyaya du¬yuracak milli bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Yukarıda Amasya Genelgesi'nin iki maddesi verilmiştir.
  Bu iki maddeye göre aşağıdakilerden han¬gisi amaçlanmaktadır?
  A) Laik bir devlet düzeni
  B) Kuva-yi Milli'ye birliklerinin yaygınlaştırıl¬ması
  C) Halifelik makamının kaldırılması
  D) Bağımsız, milli bir hükümet kurulması
  16. Erzurum Kongresi'nde manda ve himayenin kabul edilmeyeceği söylenmiş ve karşı çıkılmıştır.
  Manda ve himayenin kabul edilmesi duru¬munda aşağıdakilerden hangisi tehlikeye gi¬rerdi?
  A) Vatanın bütünlüğü
  B) Ülkenin ekonomik zenginlikleri
  C) Ulusal bağımsızlık
  D) Düzenli ordunun kurulması
  17. Sivas Kongresi'nde vatanın parçalanmasını önlemek için kurulmuş olan bütün millî cemi¬yetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi.
  Aynı kongre sonunda bu cemiyet adına söz söyleme ve iş görmeye yetkili bir kurul da oluşturuldu.
  Bu kurul, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) TBMM
  B) Temsil Heyeti
  C) Mebusan Meclisi
  D) Felah-ı Vatan Grubu
  18. itilaf Devletleri Doğu Anadolu'da bağımsız Ermenistan ve Kürdistan Devletleri kurulmasını istiyorlardı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu konudaki amaçlarından biri sayılamaz?
  A) Sovyet Rusya'nın Akdeniz'e inmesini önlemek
  B) Anadolu Türklüğünü, Orta Asya Türkleri ile ilişkisini keserek yok etmek
  C) Anadolu'daki Türkleri Ermeni ve Kürt saldırılarından korumak
  D) Kendilerine bağlı Ermeni ve Kürt devletleri ile Sovyet Rusya'yı ve Orta doğu ülkelerini kontrol edebilmek
  19. Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)Misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi.
  b) Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra düzenli ordu
  kuruldu.
  c) Misak-ı Milli’nin kabulüyle milli sınırlar çizildi.
  d)Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi
  20. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Misak-ı Millî kararlarını alması İstanbul'un işgaline neden olmuştur. İstanbul'un işgalinin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir?
  A) Ankara'da TBMM'nin açılmasına
  B) Padişahın güçlenmesine
  C) Sevr'in Türk milletince kabul edilmesine
  D) İtilâf devletlerinin TBMM'yi tanımalarına
  21 TBMM ilk açılışında "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." ve "TBMM'nin üstünde bir güç yoktur." ilkelerini kabul etmiştir.
  Bu ilkelerle aşağıdakilerden hangisinin etkisi yok edilmek istenilmiştir?
  A) Halifelik makamının B) Osmanlı padişahlığının
  C) itilaf devletlerinin D) İsyancı güçlerin
  22 l. TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan han¬gisi yeni bir devlet kurmaya doğru gi¬dildiğinin göstergesi değildir?
  A) Hükümet kurmak gereklidir.
  B) Ulusal iradeyi meclise egemen kılmak esastır.
  C) Yasama ve yürütme mecliste top¬lanmıştır.
  D) İşgallere karşı çıkılacaktır.
  23 Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı Anadolu'da çıkan isyanların nedenlerinden biri değildir?
  A) Halkın din duygularının kışkırtılması
  B) Osmanlı yönetiminin, halkın Mustafa Ke¬mal'in etrafında toplanmasına engel olmak istemesi
  C) Mustafa Kemal'in asi sayılması
  D) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
  24 Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi İstanbul yönetimince halkın din duygularının kul¬lanılması sonucu çıkan ayaklanma değildir?
  A) Bolu - Düzce - Hendek Ayaklanmaları
  B) Yozgat Ayaklanması
  C) Çerkez Ethem Ayaklanması
  D) Konya Ayaklanması
  25 Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin kuruluş amaçları arasında yer almamıştır?
  A) Ulusal birliği gerçekleştirme
  B) Düzenli bir ordu kurma
  C) Vatanı düşmanlardan kurtarma
  D) Halifeliği kaldırma
   
 4. Kurtalan

  Kurtalan Üye Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2008
  Mesaj:
  12
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Egemenlik Milletindir

  Teşekkür Ederim
   
 5. innocence

  innocence Yeni Üye Üye

  Katılım:
  23 Nisan 2009
  Mesaj:
  4
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Egemenlik Milletindir

  teşekkürler
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş