1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Duraklama Dönemi

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 2 Şubat 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,654
  Alınan Beğeniler:
  5,070
  Ödül Puanları:
  113
  1.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devle¬ti’nin Duraklama Dönemi’nde gerçekleştiri¬len ıslahatların amaçlarından biri değildir?
  A)Orduda disiplini gerçekleştirmek
  B)illerde güvenliği sağlamak
  C)Maliyeyi düzene koymak
  D) Hukuk sistemini düzenlemek

  2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devle¬ti’nin Duraklama Dönemi’nde yapılan ıslahat hareketlerinin genel karakterini oluşturur?
  A)Eski düzeni yeniden sağlamak için yapılan ıslahatların, kalıcı ye köklü olmaması
  B)Orduyu yenileştirmek için asker? okulların açılması
  C)Avrupa’nın bilim ve tekniğinden yararlanılması
  D)Toplum yaplslnln değiştirilmesi

  3.Kapikulu askerlerinin çıkardığı isyan, aşağındakilerden hangisidir?
  A)Celâli isyanlara
  B)Eyalet isyanları
  C)İstanbul isyanları
  D)Azinlik isyanları

  4.Osmanh Devleti’nin yenilikçi padişahlarından IV. Murat, döneminin ileri gelenlerinden devlet yönetiminde alınması gereken önlemlerle ilgili raporlar istemiştir.
  IV. Murat bu davranışlarıyla, aşağıdakiler¬den hangisini gerçekleştirmek istemiş ola¬bilir
  A)Halkın, yenilikleri kolayca benimsemesini sağlama
  B)Kendileriyakin bulduğu insanlara tanıya¬rak yönetime getirme
  C)Devleti, Avrupa’ya yakınlaştırmak isteme
  D)Sorunlara çozumler bulma

  5.köprülü Mehmet Paşa, kendisine Önerilen veziri azamlığı kabul etmek için, Sultan IV. Meh¬met’e bazı koşullar len sürmüştür. Bu koşullardan biride, kendisine kimsenin karışmaması ye hakkında şikãyet olursa kendisinin ifadesine başvurulmadan görevinden alınma¬masıdır.
  Köprülü Mehmet Paşanın veziri azamIığa kabul etme konusunda, sultana koşullar ileri sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle aciklanabilir?
  A)Kendisine sağlıklı bir çalışma ortamı hazır¬lamak
  B)Ülke yönetimini tek elde toplamak
  C)Sarayla halk arasındaki ilişkileri düzenlemek
  D)Kapıkulu Ocaklari’n, ıslah etmek

  6.1606 tarihinde imzalanan Zitvatoruk Antlaşmasında şu kararlar alınmıştır;
  —Avusturya her yıl Osmanlı Devleti’ne Ödediği vergiyi vermeyecektir.
  —Avusturya arşidükü bundan sonra proto¬kolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır .
  Bu maddelere dayanarak, Osmanlı Devletiyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi¬
  A)Parasal yönden sıkıntıya düşmüştür.
  B)Avrupa’dan geri çekilmeye başlamıştır.
  C)Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona er¬miştir.
  D)Topraklarında iç olaylar başlamıştır.

  7.Genç Osman yönetimde olduğu dönemde;
  •İçki içenleri cezalandırmak,
  •Gereksiz harcamaları kısıtlamak,
  •şeyhulislamin yetkilerini azaltmak,
  •Yeniçeri Ocağı’ni kaldırmak
  Buna göre Genç Osman, Osmanlı Devle¬ti’nde meydana gelen aksaklıkları gider¬mek için öncelikle aşağıdakilerden hangi¬sini gerçekleştirmek istemiştir?
  A)Halkın yönetime katılımını sağlamayı B) Bozulan düzeni yeniden kurmayı
  Avrupa’daki uygulamalardan yararlanmayı
  D) Devletin yönetim yapısını değiştirmeyi

  8. Aşağıda, Osmanlı padişahları ile dönemlerin¬de meydana gelen olaylar verilmiştir. Hangisi yanlıştır?
  A)Sultan II. Osman - Hotin Kalesi’nin kuşatması
  B)Sultan III. Mehmet - Avusturya ordusunun Haçova’da yenilmesi
  C)Sultan IV. Murat - Bağdat Seferi
  D)Sultan II. Süleyman - Zitvatoruk Antlaş¬ması

  9.Avusturya ile 1606 yılında imzalanan Zitvatoruk Antlaşmasında şu kararlar alınmıştır.
  •Eğri, Kanije ye Estergon kaleleri Osmanlılara kalacak
  •Avusturya’nın her yıl ödediği vergi kaldırı¬lacak
  •Avusturya İmparatoru, Osmanlı padişahına eşit sayılacak
  •Avusturya savaş tazminatı ödeyecek
  Buna göre antlaşma, Osmanlı devleti ile Avusturya arasındaki sorunların hangisi¬ne çözüm getirmemiştir?
  A)Sınırların nasıl olacağı
  B)Devlet başkanlarının karşılıklı siyasal ko¬numları
  C)Savaş zararlarından kimin sorumlu olduğu
  D)Ticari ilişkilerin ne biçimde yürüyeceği

  10.Aşağıdaki padişahlardan hangisi, yeniçeri ocağını ilk defa kaldırmayı düşünmüş an¬cak bu düşüncesinden dolayı öldürülmüş¬tür?
  A)Dördüncü Murat
  B)Genç Osman
  C) Dördüncü Mehmet
  D) Üçüncü Murat

  11. Aşağıdaki sadrazamlardan hangisi, Köprülüler sülâlesine mensup değildir?
  A)Fazıl Mustafa Paşa
  B)Amcazâde Hüseyin Paşa
  C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  D)Hafız Ahmet Paşa

  12.17. yüzyılda Osmanlı Devleti içerisinde pek çok isyan çıkmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu isyanların ne¬denleri arasında yer almaz?
  A)Eyaletlerde tımar yönetiminin bozulması
  B)Eyaletlerde ayrılıkçı hareketlerin başlaması
  C)Azınlıkların milliyetçilik akımının etkisinde kalmaları
  D)Merkezi otoritenin bozulması
  13.Osmanli Devleti, aşağıdaki antlaşmalar¬dan hangisiyle doğuda en geniş sınırlar ¬ulaşılmıştır?
  A)Amasya Antlaşması
  BKasr-ı şirin Antlaşması
  C)Ferhat Paşa Antlaşması
  D)Nasuh Paşa Antlaşması

  14.— Revan Seferi
  ---Bağdat Seferi
  Yukarıda verilen seferler, Duraklama Dö¬nemi’nde hangi padişah tarafından Iran üzerine düzenlenmiştir?
  A)III. Murat B) II. Osman
  C)III. Mehmet D) IV. Murat

  15.Iran ile Nasuh Paşa Antlaşmasi’ni imzala¬yan Osmanlı Devleti, daha önce hangi antlaşma ile İran’dan aldığı toprakları geri vermiştir?
  A)Ferhat Paşa Antlaşması
  B)Kasrı, şirin Antlaşması
  C)Serav Antlaşması D) Amasya Antlaşması

  16. Osmanlı Devleti’nin Girit Adası’ni kuşat¬ması, aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşların başlamasina neden olmuştur?
  A)Avusturya B) Venedik
  C)Lehistan D) Almanya

  17.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizi¬len sınınlar günümüzde de geçerliliğini ko¬rumaktadır?
  A)Hotin Antlaşması
  B)Bucaş Antlaşmasi
  C)Kasr-i şirin Antlaşması
  D)Karlofça Antlaşması

  18.Aşağıdaki padişahlardan hangisi merkez isyanları sonucunda öldürülmüştür?
  A)II. Osman B) IV. Murat
  C)IV. Mehmet D)111. Murat

  19.Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalar¬dan hangisiyle Podolya arazisini toprakla¬rına katmıştır?
  A)Bucaş Antlaşması
  B)Vasvar Antlaşması
  C)Hotin Antlaşması
  D)Serav Antlaşması

  20.Kanuni devrinde başlayan Osmanlı - İran Savaşları, 17. yüzyılda aşağıdaki antlaş¬malardan hangisiyle sona ermiştir?
  A)Ferhat Paşa Antlaşmasi B)Serav Antlaşması
  C) Amasya Antlaşması D) Kasr-t şirin Antlaşması

  21. Osmanlı Devleti 17. yüzyıl boyunca pek çok Avrupa devletiyle savaşmıştır.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi bunlar ara¬sında yer almaz?
  A)Lehistan B) Fransa
  C)Avusturya D) Venedik

  22.Osmanli Devleti, Haçova Meydan Sava¬şı’nda (1596) aşağıdaki devletlerden hangisini mağlubiyete uğratmıştır?
  A)Avusturya’yı B) Almanya’yı
  C)Lehistan’ı D) Portekiz’i
  23.Osmanlt Devleti, Kanuni devrinde imzalanan İstanbul Antlaşması’nda (1533) yer alan
  “Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır.” maddesi ile Avusturya üzeninde resmen bir üstünlük sağlanmıştır.
  Osmanlı Devleti, 17. yüzyılda imzaladığıaşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle bu üstünlüğünü kaybetmiştir?
  A)Bucaş Antlaşması
  B)Zitvatoruk Antlaşmasi
  C)Vasvar Antlaşmasi
  D)Hotin Antlaşmasi
  24.Aşağıdaki devletlerden hangisi Karlofça
  Antlaşması’na katılmamıştır?
  A)Avusturya B) Venedik
  C)Lehistan D) Rusya

  25.Uzun yıllar devam eden Girit adası kuşatma¬sını sona erdirerek adayı fetheden Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Köprülü Mehmet Paşa
  B)Merzifonlu Kara Mustafa Papa
  Hafez Ahmet Paşa
  D) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

  26.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında, Avrupa’da Osmanlı Devleti’ne karşı
  “Kutsal İttifak” kurulmuştur?
  A)Viyana’nın ikinci kez kuşatılması
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın Lehis¬tan ordularına mağlup olarak Belgrat’a çekilmesi
  C)Girit adasının fethedilerek Hristiyanlanın bölgeden çıkartılması
  D)Haçova Meydan Savaşının kazanılması
  27.Aşağıdakilerden hangisi, Rusya ile imzalanan İstanbul Antlaşması’nın (1700) mad¬deleri arasında yer almaz?
  A)Podolya arazisi Rusya’ya bırakılacaktır
  B)Azak kalesi ye çevresindeki yerler Rus¬ya’ya bırakılacaktır.
  C)Rusya İstanbul’da daimi elçi bulundurabi¬lecektir.
  D)Rus Hristiyanlari kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecektir.

  28.17. yüzyıl sadrazamlarından bin olan Tarhuncu Ahmet Paşa, aşağıdaki alanlardanhangisinde ıslahat faaliyetlerinde bulun¬muştur?
  A)Eğitim B) Maliye
  C)Askeriye
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,654
  Alınan Beğeniler:
  5,070
  Ödül Puanları:
  113
  Ynt: Duraklama Dönemi

  1. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi İranlılarla yapılmıştır?
  A) Kasr-ı Şirin B) Prut
  C) Karlofça D) Küçük Kaynarca
  (1986-FL-1)
  2. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıs¬lahat hareketleri;
  I. Kişilere bağlı kalmıştır.
  II. Halkın isteği ile yapılmıştır.
  III. Avrupa örnek alınarak yapılmıştır. IV. Sadece askerî alanda olmuştur.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğru¬dur?
  A) l B) II C) III D) IV (1992-FL-2)
  3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde gerçekleştirilen ısla¬hatların amaçlarından biri değildir?
  A) Orduda disiplini gerçekleştirmek
  B) illerde güvenliği sağlamak
  C) Maliyeyi düzene koymak
  D) Hukuk sistemini düzenlemek
  (1993-FL)
  4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde yapılan ıslahat hare¬ketlerinin genel karakterini oluşturur?
  A) Eski düzeni yeniden sağlamak için yapılan ıs¬lahatların, kalıcı ve köklü olmaması
  B) Orduyu yenileştirmek için askerî okulların açıl¬ması
  C) Avrupa'nın bilim ve tekniğinden yararlanılması
  D) Toplum yapısının değiştirilmesi
  (1995-FL/AÖL)
  5. Aşağıdakilerden hangisi, Yükselme Döne-mi'nin sona ermesinin sebeplerinden biri de¬ğildir?
  A) Saray kadınlarının devlet işlerine karışması
  B) Gelir kaynaklarının azalması
  C) Tımarların dağıtımında haksızlık yapılması
  D) iç isyanların şiddetle bastırılması
  (1997-ML)
  6. Kapıkulu askerlerinin çıkardığı isyan, aşağıda-kilerden hangisidir?
  A) Celâli isyanları B) Eyalet isyanları
  C) istanbul isyanları D) Azınlık isyanları
  (1997-DPY)
  7. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin gerileme sebepleri arasında yer almaz?
  A) Maliyenin bozulması
  B)Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
  C) Bilim ve teknik alanında geri kalınması
  D) Devlet görevlerine atamalarda kayırmanın yaygınlaşması
  (1998-DPY)
  8. Osmanlı Devleti'nde maliye alanında ıslahat yaptığı bilinen ve ilk devlet bütçesini hazırla¬yan devlet adamı kimdir?
  A) Fazıl Ahmet Paşa
  B) Köprülü Mehmet Paşa
  C) Tarhuncu Ahmet Paşa
  D) Halil Hamit Paşa
  (1998-ML)
  9. Coğrafî Keşifler, dünyayı sosyal ve ekonomik açı¬dan değiştiren önemli bir olaydır. Keşifler sonu¬cunda Avrupa gelişmiş, ancak İslâm dünyası bun¬dan yararlanamamıştır.
  Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasında daha etkili olmuştur?
  A) Doğu - Batı arasındaki ticaret yollarının değiş¬mesi
  B) Büyük ticaret şirketlerinin kurulması
  C) Hristiyanlığın yeni keşfedilen bölgelerde yayıl¬ması
  D) Yeni keşfedilen ülkelere göçlerin başlaması
  (1998-ÖO)
  10. Köprülü Mehmet Paşa, kendisine önerilen veziri azamlığı kabul etmek için, Sultan IV. Mehmet'e bazı koşullar ileri sürmüştür. Bu koşullardan biri de, kendisine kimsenin karışmaması ve hakkında şikâyet olursa kendisinin ifadesine başvurulma¬dan görevinden alınmamasıdır.
  Köprülü Mehmet Paşa'nın veziri azamlığı ka¬bul etme konusunda, sultana koşullar ileri sür¬mesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Kendisine sağlıklı bir çalışma ortamı hazırla¬mak
  B) Ülke yönetimini tek elde toplamak
  C) Sarayla halk arasındaki ilişkileri düzenlemek
  D) Kapıkulu Ocakları'nı ıslah etmek
  (1998-LGS)
  11. 1606 tarihinde imzalanan Zitvatoruk Antlaşma-sı'nda şu kararlar alınmıştır;
  • Avusturya her yıl Osmanlı Devleti'ne ödediği vergiyi vermeyecektir.
  • Avusturya arşidükü bundan sonra protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır.
  Bu maddelere dayanarak, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla¬bilir?
  A) Parasal yönden sıkıntıya düşmüştür.
  B) Avrupa'dan geri çekilmeye başlamıştır.
  C) Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona ermiştir.
  D) Topraklarında iç olaylar başlamıştır.
  (1998-LGS)
  12. Avusturya ile 1606 yılında imzalanan Zitvatorok Antlaşmasında şu kararlar alınmıştır.
  • Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlılara kalacak
  • Avusturya'nın her yıl ödediği vergi kaldırıla¬cak
  • Avusturya İmparatoru, Osmanlı padişahına eşit sayılacak
  • Avusturya savaş tazminatı ödeyecek
  Buna göre antlaşma, Osmanlı devleti ile Avus¬turya arasındaki sorunların hangisine çözüm getirmemiştir?
  A) Sınırların nasıl olacağı
  B) Devlet başkanlarının karşılıklı siyasal konum¬ları
  C) Savaş zararlarından kimin sorumlu olduğu
  D) Ticari ilişkilerin ne biçimde yürüyeceği
  (1999-ÖO)
  13. Aşağıda, Osmanlı padişahları ile dönemlerinde meydana gelen olaylar verilmiştir.
  Hangisi yanlıştır?
  A) Sultan II. Osman - Hotin Kalesi'nin kuşatılması
  B) Sultan III. Mehmet - Avusturya ordusunun Haçova'da yenilmesi
  C) Sultan IV. Murat - Bağdat Seferi
  D) Sultan II. Süleyman - Zitvatoruk Antlaşması
  (1999-ML)
  14. Osmanlı Devleti'nin yenilikçi padişahlarından IV. Murat, döneminin ileri gelenlerinden devlet yöneti¬minde alınması gereken önlemlerle ilgili raporlar istemiştir.
  IV. Murat bu davranışlarıyla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiş olabilir?
  A) Halkın, yenilikleri kolayca benimsemesini sağ¬lama
  B) Kendisine yakın bulduğu insanları tanıyarak
  yönetime getirme
  C) Devleti, Avrupa'ya yakınlaştırmak isteme
  D) Sorunlara çözümler bulma
  (1999 -LGS)
  15. Osmanlı Devleti'nin eğitim ve öğretim kurumları olan medreselerde çok çeşitli dersler okutulurdu. XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde fen ve ma¬tematik derslerine fazla önem verilmemeye baş¬lanmış, bu nedenle medrese eğitimi bozulmuştur.
  Parçada dile getirilen durumun, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açması beklenemez?
  A) Medreselerde okuyan öğrenci sayısının a/al¬masına
  B) Avrupa'daki bilimsel ve teknik gelişmelerin izlenememesine
  C) Bilim adamının yetişmemesine
  D) Medreselerin, çağın eğitim anlayışından uzak¬laşmasına
  (1999-LGS)
   
 3. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,654
  Alınan Beğeniler:
  5,070
  Ödül Puanları:
  113
  Ynt: Duraklama Dönemi

  DURAKLAMA DÖNEMİ

  1) Bu günkü İran sınırımız hangisi ile çizilmiştir?
  a)Ferhat Paşa b)Kasrı Şirin c)Amasya d)Bağdat

  2) Iran ile Nasuh Paşa Antlaşması’nı imzala¬yan Osmanlı Devleti, daha önce hangi antlaşma ile İran’dan aldığı toprakları geri vermiştir?
  A)Ferhat Paşa Antlaşması
  B)Kasrı, şirin Antlaşması
  C)Serav Antlaşması
  D) Amasya Antlaşması

  3) Hangisi İran ile yapılan anlaşmalardan değildir?
  a)Kasrı Şirin b)Nasuh Paşa c)Zitvatoruk d)Serav

  4) .— Revan Seferi
  ---Bağdat Seferi
  Yukarıda verilen seferler, Duraklama Dö¬nemi’nde hangi padişah tarafından Iran üzerine düzenlenmiştir?
  A)III. Murat B) II. Osman
  C)III. Mehmet D) IV. Murat

  5) Kanuni devrinde başlayan Osmanlı İran savaşları 17.yyde hangisi ile sona ermiştir?
  a)Ferhat Paşa b)Serav anlaşması
  c)Amasya anlaşması d)Kasr-ı Şirin anlaşması

  6) Osmanli Devleti, Haçova Meydan Sava¬şı’nda (1596) aşağıdaki devletlerden han¬gisini mağlubiyete uğratmıştır?
  a)Avusturya’yı b) Almanya’yı
  c)Lehistan’ı d) Portekiz’i

  7) Avusturya 1590dan sonra vergisini vermemeye başlamış ve arada sınır çatışmaları başlamıştır. Bu gelişmeler üzerine de Osmanlı Avusturya’ya savaş ilan etmiştir
  Buna göre, Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya savaş ilan etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
  a)Osmanlı devletinin Avusturya üzerindeki üstünlüğünü devam ettirmek istemesi
  b)Osmanlı devletinin vergi gelirlerini azaltmak istememesi
  c)Osmanlı devletinin sınırlarını korumak istemesi
  d)Avusturya’nın savaş tazminatı ödememek istememesi

  8) Avusturya ile 1606 yılında imzalanan Zitvatoruk Antlaşmasında şu kararlar alınmıştır.
  •Eğri, Kanije ye Estergon kaleleri Osmanlılara kalacak
  •Avusturya’nın her yıl ödediği vergi kaldırı¬lacak
  •Avusturya İmparatoru, Osmanlı padişahına eşit sayılacak
  •Avusturya savaş tazminatı ödeyecek
  Buna göre antlaşma, Osmanlı devleti ile Avusturya arasındaki sorunların hangisi¬ne çözüm getirmemiştir?
  a)Sınırların nasıl olacağı
  b)Devlet başkanlarının karşılıklı siyasal ko¬numları
  c)Savaş zararlarından kimin sorumlu olduğu
  d)Ticari ilişkilerin ne biçimde yürüyeceği

  9) Avusturya Hükümdarı hangisi ile tekrar Osmanlı padişahına eşit olmaya başlamıştır?
  a)Zigetvar b)Zitvatoruk c)Viyana d)Haçova

  10) Osmanlı devleti Haçova Savaşını 1596 aşağıdaki devletlerden hangisi ile yapmıştır?
  a)Lehistan b)İran c)Avusturya d)Almanya

  11) 1606 tarihinde imzalanan Zitvatoruk Anlaşmasında şu kararlar alınmıştır.
  Avusturya her yıl Osmanlı Devletine ödediği vergiyi ödemeyecektir.
  Avusturya Arşüdükü bundan sonra protokolde Osmanlı Padişahına eşit olacaktır.
  Bu maddelere dayanarak Osmanlı devleti ile hangi sonuca ulaşılabilir?1998LGS
  a)Parasal yönden sıkıntıya düşmüştür b)Avrupa’dan geri çekilmeye başlamıştır.
  c)Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona ermiştir d)Topraklarında iç olaylar başlamıştır

  12) Osmanlı Devleti’nin Girit Adası’ni kuşat¬ması, aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşların başlamasına neden olmuştur?
  a)Avusturya b) Venedik c)Lehistan d) Almanya

  13) Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalar¬dan hangisiyle Podolya arazisini toprakla¬rına katmıştır?
  a)Bucaş Antlaşması b)Vasvar Antlaşması
  c)Hotin Antlaşması d)Serav Antlaşması

  14) Osmanlı Devleti 17. yüzyıl boyunca pek çok Avrupa devletiyle savaşmıştır.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi bunlar ara¬sında yer almaz?
  a)Lehistan b) Fransa c)Avusturya d) Venedik

  15) Osmanlı devleti 1699 yılında imzaladığı Karlofça Anlaşmasıyla
  Macaristan’ının büyük bölümü Avusturya’ya
  Podolya ve Ukrayna Lehistan’a
  Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilmiştir
  Karlofça anlaşmasının bu maddelerine dayanarak hangi sonuca direk ulaşmak uygun olmaz?
  a)Topraklarının bir kısmını kaybetmiştir
  b)Osmanlı ordusu Avrupa karşısında yenik düşmüştü
  c)Avrupa’dan geri çekilmeye başlamıştır
  d)Yenileşme hareketi başlamıştır

  16) Hangisi II. Viyana kuşatmasından sonra kurulan Kutsal İttifak devletlerinden değildir?
  a)Avusturya b)Malta c)Venedik d)Fransa

  17) Aşağıdaki devletlerden hangisi Karlofça anlaşmasına katılmamıştır?
  a) Avusturya b)Lehistan c)Venedik d)Rusya

  18) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Karlofça anlaşmasıyla kaybettiği yerlerden değildir?
  a)Macaristan b)Podolya c)Dalmaçya d)Belgrat

  19) II: Viyana kuşatması sırasında Osmanlı ordularının bozguna uğramasının sebepleri arasında hangisi gösterilemez?
  a)Kırım hanının üzerine düşen görevi yapmaması
  b)Lehistan’ının ve bazı Avrupa devletlerinin Avusturya’ya yardım etmesi
  c)Kuşatmanın uzanmasından dolayı Osmanlı ordusunun yorulması
  d)Anadolu’da celali isyanlarının çıkması

  20) Osmanlı devleti 1699 Karlofça anlaşması ile
  * Macaristan Erdel ve Hırvatistan’ı kaybetmiş
  * Podolya ve Ukrayna’yı Lehistan’a bırkmıştır
  Bu maddelere dayanarak Osmanlı devleti ile ilgili hangi yargıya ulaşamayız?
  a)Osmanlı devleti büyük topraklar kaybetmiştir
  b)Osmanlı devleti Avrupa’dan çekilmeye başlamıştır
  c)Rusya Karadeniz’e inme imkanını elde etmiştir
  d)Osmanlının orta Avrupa’daki üstünlüğü sona ermiştir

  21) Osmanlı devleti aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’ya topraklar kaybetmeye başlamıştır?
  a)Zitvatoruk b)II. Viyana c)Bucaş d)Zigetvar

  22) Aşağıdakilerden hangisi1683 II: Viyana kuşatmasının başarısız geçmesinin sonucunda meydana gelen olaylardan değildir?
  a)Mora’nın kaybedilmesi
  b)Kıbrıs’ın kaybedilmesi
  c)Kutsal İttifak’ın kurulması
  d)Rusya’nın Karadeniz’e doğru yaklaşması

  23) Hangi olaydan sonra Avrupa’da “ Kutsal İttifak” kurulmuştur?
  a)I. Viyana Kuşatmasından sonra
  b)1448 II. Kosava savaşından sonra
  c)Girit Adasının alınmasından sonra
  d)Haçova zaferinden sonra

  24) Aşağıdakilerden hangisi 1700 İstanbul Anlaşmasının özelliklerinden değildir?
  a) 1)Azak kalesi Rusya’ya bırakılıyor
  b)Rusya İstanbul’da elçi bulundurabilecekti
  c)Rus Hristiyanları Kutsal yerleri ziyaret edebilecek d)Podolya Rusya’ya bırakılacak

  25) 1700 yılında İstanbul anlaşmasına göre
  * Karadenize açılan kapı olan Azak kalesi Ruslara bırakıldı
  * Rusya’nın İstanbul’da sürekli bir elçi bulundurma isteği kabul edildi
  Buna göre hangi yargıya ulaşılamaz?
  a)Rusya Osmanlıdaki gelişmeleri daha yakından takip etme imkanını elde etti
  b)Rusya Karadeniz’e inme imkanını elde etti
  c)Osmanlı devleti toprak kaybına uğradı
  d)Rusya Osmanlı devletinin içişlerine karışma imkanını elde etti

  26) Aşağıdaki fetih hareketlerinden hangisi deniz ticaretini geliştirmek için yapılan fetihlerden değildir?
  a)Kıbrıs b) Girit c)Belgrat d)Rodos

  27) Aşağıda, Osmanlı padişahları ile dönemlerin¬de meydana gelen olaylar verilmiştir. Hangisi yanlıştır?
  a)Sultan II. Osman - Hotin Kalesi’nin kuşatması
  b)Sultan III. Mehmet - Avusturya ordusunun Haçova’da yenilmesi
  c)Sultan IV. Murat - Bağdat Seferi
  d)Sultan II. Süleyman - Zitvatoruk Antlaş¬ması

  28) 17.yyde Osmanlı hangi devletle savaşmamıştır?
  a)İran b)Avusturya c)Fransa d)Venedik
   
 4. veysel4977

  veysel4977 Misafir Ziyaretçi

  Ynt: Duraklama Dönemi

   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş